Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

Korunma:
Aşı ve immunglobulinin birlikte yapılması gereken durumlar (Kombine profilaksi)
Kazayla enjektör batan personel
HBs Ag(+)anneden doğan yenidoğanlar
HBs Ag(+)hastaların sexüel partnerleri
HBV’nin extrahepatik bulguları:
Artralji artrit (serum hastalığına benzer)
Eritem (ürtiker en sık)
Periferik nöropati
PAN
Glomerülonefrit, vaskülit
Miks kryoglobulinemi
HEPATİT B ANTİJEN VE ANTİKORLARI
HBc Ag
Core proteinidir
Çift zincir DNA ve DNA polimeraz / reverse Transkriptaz içerir
Dolaşımda serbest bulunmaz ve rutinde çalışılmaz.
HBe Ag
Precore/core HBV proteinidir
Aktif replikasyonu ve enfektiviteyi gösterir
Hbe Ag’nin persistansı
Enfeksiyöz safhanın devam ettiğini
Kronikleşmenin geliştiğini
Kesin hastalık göstergesidir (Akut hepatit ve kronik aktif hepatit)
HBV proteinlerinden
pre-S2: HBV’nin hepatosite bağlanma ve girmesi
pre-S1: HBV’nin hepatosite bağlanma ve girmesi
x protein
Transaktivasyon göstergesidir. P53 baskılayıp HCC sebep olur.
Anti HBe
Serokonversion
Azalmış enfektivite, düşük riski gösterir
Anti HBc-IgM
Akut hepatit B (yüksek titrede)
Kronik hepatit B (düşük titrede)
Kanda ilk pozitifleşen antikordur
Anti HBc-IgG

 

Hepatit B’ye postexposure. (Geçirilmiş hepatiti  gösterir)

HEPATİT C

Flavivuruslardan tek zincir RNA virusudur

Posttransfüzyon hepatitlerin %70-90’ından sorumludur

Kan ve kan ürünleriyle bulaşır, hemofililerde sıktır

İntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda insidansı yükselir (%50)

Sexüel ve vertikal geçiş de görülebilir

İnkübasyon peryodu 2 hafta-6aydır

Çoğunlukla asemptomatiktir; “flu-like” hastalıkla birlikte sarılık ve serum aminotransferazlarında yükselme görülebilir.

En sık kronikleşen hepatittir. (% 80-90)

Extrahepatik manifestasyonları

Artrit

Agranülositoz

Aplastik anemi (en sık aplastik anemi yapan virusdur)

Nörolojik problemler

Liken planus

Yalancı sifiliz testi pozitifliği

RF, ANA, antitiroid antikorların yalancı pozitifliği

Yalancı sifiliz testi pozitifliği

Enfeksiyon sonrası 1 veya 2 hafta sonra HCV RNA tesbit edilebilir.

HCV antikorları yaklaşık 12 hafta sonra pozitifleşir. Anti-HCV pozitif hastaya HCV RNA bakılır. Pozitif ise Hepatit C, negatif ise hasta hepatit C yi atlatmış demektir.

Klinik Gidiş

%50 kronik karaciğer hastalığı gelişir

%30 siroz

%15 hepatosellüler karsinom

 Klinik gidiş alkol alımından etkilenir

Erkek ve 40 yaşının üzerinde enfekte hastalarda fibrozis gelişimi daha hızlı ve anidir.

Patoloji:

Kronik hepatit C’nin histolojik karakteristik bulguları: safra yolu hasarı ve portal alanda lenfoid agregatları ile hepatasteatoz

Tedavi  :

Akut HCV nin peginterferon ile tedavisi kronik HCV riskini azaltır.

Interferon(PEG)+Ribavirin kombinasyonu uygulanır. (boceprevir, telaprevir-proteaz inhibitörleri)

İnaktif HBsAg taşıyıcılarında izlem nasıl olmalıdır?

İnaktif HBsAg taşıyıcıları

Tanım:

1. HBsAg+ > 6 ay

2. HBeAg-, anti-HBe+

3. Serum HBV DNA < 2.000 IU/ml

4. Normal ALT/AST

5. HDV’nin negatif olması

6. İleri karaciğer hastalığı delillerinin olmaması (albumin, protrombin zamanı ve trombosit sayısının normal olması, gerek olmamakla beraber eğer yapılırsa karaciğer histolojisinin normal veya normale yakın olması)

İzlem:

Türkiye’de yaşayanlarda ALT normal değeri ile genişçaplı çalışma sonuçları elde edilene kadar, ALT düzeyi için sınır değer olarak, çalışan yöntemin referans aralıklarının kullanılması önerilir.

Kronik hepatit B’de HBV DNA düzeyi dalgalanma gösterebileceği için, HBV DNA düzeyinin tek ölçümü ile inaktif HBsAg taşıyıcısı tanısı koyulmamalıdır. Hastalar ilk yıl 3 ay arayla ALT yönünden izlenmelidir. ALT seviyesi normal devam eden olgularda ise 6-12 ayda bir ALT düzeyi ölçülmelidir. İnaktif HBsAg taşıyıcılarında HBV DNA düzeyi 6-12 ay ara ile ölçülmelidir.

Hepatosellüler kanser (HSK) için 6 ayda bir kez US ve AFP kontrolü ile izlem yapılmalıdır .Transaminazlarda yükselme saptanırsa HBV-DNA bakılmalıdır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir