Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-2

 

Beckwith-Wideman sendromu:

Makrozomi, mikrosefali, makroglossi, omfalosel, hiperinsülinizm, hipernefroma, hemihipertrofi, inguinal herni ve kulak memesinde tırnak izi gibi çentikler.

2- Gastroşizis:

Ön karın duvarında fakat umblikusun lateralinden kese olmazsızın, barsakların bazen de KC’in herniasyonudur. Abdominal kord sağlamdır ve normal yerinden çıkar.

Tedavide acil cerrahi girişim uygulanır.

 

 

FITIK

 Kasık fıtıklaında erkek, kadın ve çocuklarda en sık görülen tipi indirek ingüinal her­nidir.

 Kasık  fıtıklarını takiben ikinci sıklıkla insizyonel herniler ve sonrasında umbilikal herniler görülür.

ANATOMİ

İnternal inguinal halka:

Transversalis fasyasında inferior epigastrik damarların lateralindeki açıklık. İnternal oblik abdominalis kası tarafından oluşturulur.

Eksternal inguinal halka:

Eksternal oblik kası aponörozunda açıklık

 

İnguinal kanal: Internal ve eksternal açıklıklar arasındaki geçittir.

Ön duvar: Eksternal oblik kası aponörozu

Inferior duvar: Inguinal ligaman (Poupart ligamanı) ve refleksiyonu

Tavan(superior duvar): Konjoint tendon (internal oblik ve transversus abd. kaslarının liflerinin oluşturduğu yapı)

Posterior duvar: Transversalis fasya ve aponörozu.

Inguinal kanalın içinden erkeklerde vas deferens, testiküler ve kremasterik arterler, pampiniform pleksus venleri, sinirler (ilioinguinal, genitofemoral sinirin genital dalı ve sempatik sinirler) ve prosesus vajinalis geçer.

Kadınlarda ise inguinal kanalın içinden round ligaman geçer.

KASIK FITIKLARI

İNDİREK İNGÜİNAL HERNİ

Erkek ve kadınlarda en sık rastlanan herni tipidir. E/K=5-10/1

Direk hernilerden 5 kat daha sık. görülür

Pediatrik ing. hernilerin yaklaşık tamamı indirektir, inkarserasyon riski yüksektir, %75 sağdadır ve genelde bilateraldir.

% 10 oranında bilateral açık prosesus vajinalis bulunabilir. Inmemiş veya inguinal kanalda testis, hidrosel varlığı potansiyel olarak indirek herni ile ilişkilidir.

 

DİREK İNGÜİNAL HERNİ

Doku zayıflığı nedeni ile Hasselbach üçgeni içinden çıkar.

Fıtık kesesi inferior epigastrik damarların medialindedir.

Defekt genelde geniş tabanlıdır ve inkarserasyon ve strangülasyon riski daha azdır.

Artan yaşla birlikte sıklığı artar, fiziksel aktivite ile de ilişkilidir.

FEMORAL HERNİ

Ing. ligamanın arkasından, femoral kılıf boyunca femoral damarların medialinde femoral kanala fıtıklaşmadır.

Fizik egzersiz ve gebelikle ilişkilidir.

Kadınlarda daha sık.

Inkarserasyon ve strangülasyon riski en yüksek olan herni tipidir.(%30-40)
KOMPLET (TAM) HERNİ

Hem fıtık kesesi, hem de içeriği tamamen defekt dışına uzanmaktadır.

İNKOMPLET

Defektin varlığına rağmen fıtık kesesi veya içindekiler defektten tamamen geçmemiştir.

REDÜKTABL

Fıtık içeriği abdomene geri itilebilir.

İNKARSERE (İRREDÜKTABL)

Fıtık içeriği sıkışmıştır, abdomene geri itilmesi mümkün değildir.

OBSTRÜKSIYONLU

inkarsere hernilerde fıtık kesesi içinde kıvrılıp obstrüksiyon yapan barsak ansı mevcuttur.

STRANGÜLE

Fıtık kesesi içinde bulunan dokunun kan akımı bozulduğu için iskemi ve nekroz varlığı söz konusudur.

LİTTRE FITIĞI

Fıtık kesesi içersinde Meckel divertikülünün bulunmasıdır.

RİCHTER FITIĞI (PİNCEMENT LATERAL)

Kese içersinde barsağın yan duvarında bir parçasının bulunmasıdır. Obstrüksiyon olmadan strangülasyon gelişebilir.

SLIDİNG HERNİ

Fıtık kesesinin duvarının tamamen peritonla değil, kısmen kayarak fıtık kesesine eşlik eden kolon veya mesane gibi batın içi organlarca oluşturulmasıdır.

Sağda en sık çekum, solda en sık sigmoid kolon fıtık kesesine eşlik eder. En sık indirek ingüinal hernilerde görülür.

KARIN TRAVMASI

Künt karın travmasında en sık yaralanan organ dalaktır. 2. en sık ise karaciğerdir.

Perforan karın travması (Ateşli silah, delici-kesici alet) en sık yaralanan organ ince barsaklardır.

KKT geçiren hastalarda bazen hafif kanama hemodinamik olarak kompanze edilmekte ve az miktarda kan peritoneal irritasyon bulgusu oluşturmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir