Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Okterotid, portal ven basıncını düşürdüğünden endoskopiden önce zaman kazanmak için sirotik hastalara uygulanabilir.

Intra-arterial embolization, Mallory-Weis yırtığında endoskopik tedaviden yarar görmediyse, anjiomalarda, operasyon için çok riskli gruplara uygulanabilir.

 

 

NOT: Masif Transfüzyon Komplikasyonları:

a. Trombositopeni

b. Faktörlerde düşme (özellikle FV ve FVIII)

c. pH’da düşme

d. Sitrat bağlı Ca bozukluğu (hipokalsemi)

e. Hiperkalemi

 

 

 

ALT GIS KANAMA NEDENLERİ

Şiddetli akut kanama

            Divertiküler hastalık

Anjiodisplazi

İskemi

Meckel divertikülü

Orta dereceli subakut veya kronik kanama

Anal hastalıklar

            İnflamatuar barsak hastalıkları

            Karsinoma

            Büyük polipler

Anjiodisplazi

Radyasyon enteriti

Soliter rektal ülser

 

Tanı :

Alt GİS kanamasının çocukta en sık nedeni meckel divertikülüdür.

60 yaşın altında en sık masif alt GİS kanama sebebi divertikülozdur.

            60 yaşın üstünde en sık masif alt GİS kanama sebebi vaskuler ektazi (Angiodisplazi) lerdir. Anjiodisplazi sağ kolonda, genelde 70 yaş üstü ve KBY li hastalarda olur. Daha genç hastalarda anjiodisplaziler IB kaynaklıdırlar.

            Tekrarlayan alt GİS kanamalarının en sık sebebi angiodisplazilerdir.

Tedavi:

Alt gastro intestinal kanaması olan bir hastada ilk yapılacak Nazogastrik irrigasyondur. (Böylece üst GIS kanaması akerte edilir)

Tedavide ilk yapılması gereken intravasküler volüm replesmanıdır. Aktif kanaması olan hastalarda tedavi amacıyla endoskopi yapılıp adrenalin uygulanabilir.

Hasta stabilize olduktan sonra elektif şartlarda mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.

İntraarteriel embolizasyon ve cerrahi diğer seçeneklerdir.

 

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI

Klinik belirtiler:

Disfaji (yutma güçlüğü)

A. Orofaringeal Disfaji

Nörolojik Hastalıklar

Beyin sapı travma ve tümörleri

Multiple Skleroz

Myastenia Gravis

Poliomyelit

Kas Hastalıkları

Myopatiler

Polimyozit

Hipotiroidi

B. Ösafagial Disfaji

Motilite Hastalıkları

Akalazya

Skleroderma

Diffüz ösafagial spazm

Mekanik Hastalıklar

Ösafagus kanseri

Peptik striktür

Ekstrensek Bası

 

Odinofaji (ağrılı yutma)

motor bozukluklar (diffüz ösafagial spazm )

Özefajit

 

 

Heartburn (retrosternal yanma hissi)

gastroözefajial reflüks

Disfaji lusori

Anormal bir kan damarın(sağ subclavian arter)özefagus arkadan çaprazlamasına bağlı ortaya çıkan disfajidir.

 

 isfaji

 

ÖZEFAGUSUN KONJENİTAL HASTALIKLARI

Trakeo-Özefageal fistül

  1. Proksimal atrezi-distal atrezi (B)
  2. Proksimal fistül-distal atrezi (D)
  3. Proksimal atrezi-distal fistül (A-%87)
  4. Proksimal fistül-distal fistül (E)
  5. H tipi fistül (C)

özefagusun

 

Tanı:

Klinikte trakeoözefageal anomaliyi düşündüren en önemli veriler şunlardır.

Annede polihidroamnios vardır ve α-Fetoprotein (AFP) yüksektir

Kateter 10-11 cm’de kalıp mideye sokulamaz

Bebeğin ağzında aşırı sekresyon vardır

Beslenme sırasında siyanoz, öksürük, regürjitasyon ve solunum güçlüğü olur

Bu hastalarda gastrik distansiyon ve aspirasyon pnomonisi de sık görülür. Grafide GİS’de gaz görülmemesi atrezi lehinedir.

Trakeo-özefageal fistül’ü olan hastaların %50’sinde ek anomaliler vardır. Konjenital kalp hastalıkları (PDA, vasküler ring, aort koarktasyonu en sıklarıdır), imperfore anüs, malrotasyon ve duodenal anomaliler.

 

VATER sendromu:

Hemivertebra (V)

Anal atrezi (A)

TÖF (TE)

Radial ve renal anomaliler (R)

VACTERL sendromu:

Vertebra anomalisi (V) – Hemivertebra

Anorektal anomaliler (A) – Anal atrezi

Kardiak anomali (C) – PDA

TÖF (TE)

Renal anomali (R) –Vezikoüreteral reflü

Ekstremite anomalisi (L) – Radius yokluğu

REFLÜ ÖZEFAJİTİ

Etiyoloji ve Patojenez

İstirahattaki LES (aşağı özefagus sfinkteri) basıncında azalma

LES basıncını azaltan durumlar

Gebelik

İlaçlar (antikolinerjikler, beta adrenerjik agonistler, kalsiyum kanal blokerleri, nitratlar)

Skleroderma

Cerrahi vagotomi

Çukulata, yağlar

Nikotin (sigara)

Ksanthin ve deriveleri (ör:kafein)

Klinik Özellikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir