Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

 

İNCE BARSAK TÜMÖRLERİ

Malign Tümörler

1. Adenokarsinom

2. Karsinoid tümörler

3. Lenfomalar

4. Leiomyosarkomlar

Patoloji:

Peutz jeghers sendromu, ailesel polipozis ve Gardner sendromundaki poliplerden gelişebilir

Adenokarsinom, proksimal İB da sıktır. En sık duedenum peri-ampullar bölgede izlenir.

Lenfoma ileumda oluşur. Çocuklarda en sık NHL bu bölgeden başlar.

Karsinoid genellikle apendixte bulunur.

Klinik:

Kanama

Obstrüksiyon

Malabsorbsiyon

Nadiren apendiks karsinoid tümörleri karaciğere metastaz yapınca bu hastalarda flushing ve diare ile karakterli karsinoid sendrom görülebilir

 Tedavi

cerrahidir

Adenokarsinomda prognoz kötüdür

 

BENİGN TÜMÖRLER

Leiomyom

İnce barsaklarda en sık rastlanan nonepitelyal benign lezyonlardır

En sık jejunumda yerleşirler

Lipomlar

en sık ileumda yerleşirler

 

 

Adenomlar

en sık proksimal duodenumda yerleşir

Genelde asemptomatikdirler

GIS DUPLİKASYONLARI

Tanım

Duplikasyonlar, sindirim sistemine ağızdan (dil) anüse kadar her yerde bulunabilirler.
Duplikasyonlar genellikle paramezenterik yerleşimli olurlar. Bu özellikleri ile divertikülden (örneğin Meckel) ayrılırlar. Divertiküller ise antimezenterik yerleşim gösterirler.

Duplikasyonun epitel örtüsü genellikle komşu olduğu barsağın epiteline benzer. Fakat dildeki kistik bir duplikasyonda kolonik mukoza yada rektal duplikasyonda gastrik heterotopi bildirilmiştir.

Tubular duplikasyonlar çok uzun olabilirler. İnce yada kalın barsağı andırabilirler. Teknik olarak tedavisi en güç duplikasyonlardır.
İnsidans

Duplikasyonlar her 4500 otopside bir görülürler. Beyaz erkeklerde daha sıktırlar. Familyal insidans söz konusu değildir.

En sık olarak ince barsak (jejuno-leal) duplikasyonlar söz konusudur. En seyrek olarak duodenal duplikasyonlar görülür.

 

Eşlik neden anomaliler sık görülür :

Vetebral anomaliler (hemivertebra, anterior spina bifida, band connection between lesion and cervical or thoracic spine) ile torasik ve torakoabdominal duplikasyonlar arasında bir ilişki vardır. Bu durum,  duplikasyonların embriyogenezinde öne sürülen mekanizmalardan birisi olan “Split Notochord” ile uyumludur.

Enterik kistik duplkikasyonların intestinal atrezilerle veya malrotasyonlarla birlikte olduğu dökümante ,edilmiştir.

Kolon duplikasyonları sıklıkla genitoüriner ve genital malformasyonlar ile birlikte görülürler.

Semptomlar:

Pilorik ve duodenal duplikasyonlar, hipertrofik pilor stenozunu taklit edebilirler.
İntestinal duplikasyonlar volvulus yada invaginasyon için fokal bir odak oluşturabilir.

Duplikasyon içinde heterotopik gastrik mukoza varsa, tıpkı Meckel divertikülünde olduğu gibi, ülserasyon ve kanama hatta perforasyon gelişebilir.

Kolonik veya presakral duplikasyonlar konstipasyon, prolapsus yada perirektal abseyi taklit eden bir tabloya neden olabilirler.Bazı duplikasyonlar çok uzun süre asemptomatik kalabilirler.

Mide, ileum, kolon ve rektum duplikasyonlarının bazılarında neoplastik değişiklikler bildirilmiştir.

Tanı

BT

Tedavi

Cerrahi

APPENDİKS VERMİFORMİS HASTALIKLARI

appendiks

AKUT APPENDİSİT

Tanım

Appendiks vermiformisin akut enflamasyonudur.

Akut appendisit sık görülen bir cerrahi hastalıktır. Apendektomi tüm dünyada en sık yapılan acil ameliyattır. Özellikle 18-30 yaş arasında sık görülür.

Etyoloji:

I. Obstrüksiyon (% 90): Fekalitler (sertleşmiş, kristalleşmiş gaytalar) en sık nedendir. Lenfoid hipertrofi daha nadirdir.

2. Yabancı cisim (çekirdekler, kemik parçaları, baryum… vb.)

3. Parazitler (özellikle askaris)

Bakteriyoloji:

Multibakteriyeldir, perfore ve gangrene appendikslerde en sık sırasıyla B. Fragilis ve E. Coli izole edilir.

 

Klinik:

1. Viseral faz: Olay, appendiks vermiformistedir. Çevre dokular ve seroza henüz iştirak etmemiştir. Bu fazda klinikte umbilikus etrafında künt bir ağrı vardır. Ağrı iyi lokalize edilemez. Viseral ağrıdır.

2. Somatik faz: Enflamasyon artık appendiks vermiformisi aşmıştır. Seröz ve çevre dokular da enfekte olmuştur. Özellikle parietal peritonun da enfeksiyonu ile iyi lokalize edilebilen ve keskin olan ağrı ortaya çıkar. Ağrı çoğunlukla McBurney (iliak fossa) noktasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir