Skip to main content

Farmakoloji Giriş – Otonom Sinir Sistemi

Asidik ve Bazik İlaçlar
Asitler Bazlar
 • Fenobarbital
 • NSAİİ
 • Sulfonamidler

• Penisilinler

• Sefalosporinler

• Antikoagülanlar

• Fenitoin

• Furosemid / Tiazid

• Penisilamin

• Levodopa

• Metotreksat

• Propiltiurasil

• Kloramfenikol

• Tolbutamid

• Etakranikasit

 • Opyatlar
 • Sempatomimetik aminler
 • Amfetaminler
 • Antihistaminikler
 • Nöroleptikler
 • Trisiklik antidepresanlar
 • Lokal Anestezikler (LA)

• Propranolol

• Amiodaron

• Aminoglikozidler

• Eritromisin

• Kinin / Klorokin

• Dopamin / Seratonin Histamin

İdrar bazikleştirilirse,
böbreklerden atılımları artar.
İdrar asitleştirilirse,
böbreklerden atılımları artar
İdrarı kalevileştiren maddeler;• Sodyum bikarbonat
 • Sodyum laktat
 • Asetazolamid

İdrarı asitleştiren maddeler;

 • Askorbik asit
 • Amonyum klorür
 • Metionin
 • Arginin hidroklorür

Absorpsiyonun Kinetiği

          Absorpsiyonun kinetiğini saptamada iyi yol, bir ilacın zamana karşı konsantrasyon grafiğini / eğrisini çizmektir. Bu grafiği çizebilmek için, herhangi bir ilaç uygulandıktan sonra belirli zaman aralıklarında kan örneği alınarak, ilacın bu zamanlardaki plazma konsantrasyonu saptanır. Bu elde edilen konsantrasyon değerleri ile bir eğri çizilir ve bu eğriye konsantrasyon – zaman eğrisi denir.

             Konsantrasyon profilini gösteren bu eğri, tek doz uygulama veya uzun süreli tedavilerde olduğu gibi tekrarlanan dozlar halinde verilmeye göre değişir. Ayrıca ilacın veriliş yoluna ve dozuna göre de değişiklik gösterir.

1

                  Oral uygulamada, ilk önce kandaki ilaç konsantrasyonu artar. Çünkü absorbsiyon hızı, eliminasyon hızından fazladır (İlaç absorbe edilirken aynı zamanda da elimine edilir, eliminasyon ilaç kanda belirir belirmez, yani sıfırıncı anda başlar).

                 Bir süre sonra absorbsiyon hızı eliminasyon hızına eşit olur. (İlacın kan konsantrasyonu arttıkça eliminasyon hızı artar) Bu durumda eğri tepe noktasına ulaşır.

                Bu noktadan sonra ilacın absorbsiyon hızı azalır (çünkü bu zamana kadar ilacın büyük bir kısmı absorbe edilmiştir). Sonuçta eliminasyon hızı absorbsiyon hızından daha büyük olur ve eğri giderek iner.

                Konsantrasyon – zaman eğrilerinin matematiksel olarak değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında farmakokinetik olarak 3 parametre kullanılmaktadır:

                Tmax: İlaç uygulandıktan sonra absorbsiyon hızı = Eliminasyon hızına eşit oluncaya kadar, yani kandaki ilaç konsantrasyonu maksimuma ulaşıncaya kadar geçen süreye denir.

                Cmax: İlacın kanda ulaştığı maksimum konsantrasyondur.

                Eğri Altındaki Alan (EAA): İlaç konsantrasyonunun zamana karşı çizdiği tüm eğrinin altında kalan alandır.

Tek doz ilaç uygulamalarında absorpsiyon ve farmakokinetik

                 Her ilaç için bir absorbsiyon sabiti ve eliminasyon sabiti bulunmaktadır ve bu sabitler absorpsiyon hızını (Vabs) ve eliminasyon hızını belirler (Velim).

2

 3

DİSTRBUSYON

             İlacın suda çözünmesi az ise (Lipofilik) plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır.

             Albumine bağlı ilaç farmakolojik etki göstermez ve böbreklerde de glomerüler filtrasyona uğramaz. Yani plazma proteinlerine bağlanan kısım, ilaç deposu görevi görür.

En fazla bağlananlar En az bağlananlar
• Dikumarol (%99.6)                         Propranolol
 • Diazepam                                      Fenilbutazon
 • Klorpromazin                                 Furosemid
 • Nifedipin                                        Fluoksetin
 • Klorpropamid / Tolbutamid            İndometasin
 • Trisiklik antidepresan                      Amfoterisin

• Lityum (% O)• Asetaminofen• Alkol             Aminoglikozidler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir