Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Pubertal yaşta testisler küçük ve sert ise Kleinfelter düşünülerek karyotip analizi alınır. Testisler palpe edilemez ya da testiküler patoloji düşünülür ise hCG stimülasyon testi uygulanır. Kraniofarenjioma düşünülürse yan kafa grafisi, gerekirse CT ve MR yapılmalıdır. Uterus ve over USG’si kızlarda başvurulan radyolojik tetkiklerdendir.

 Tedavi:Konstitüsyonel gecikmede puberte spontan başlarsa da yaşıtlarına göre psikolojik etkilenen çocuklarda tedavi verilir. Erkek çocuklarda testosteron enanthate 100 mgr IM, 4 haftada bir 6 ay, kızlarda ethinil östrodiol 5- 10 mg/gün veya konjüge östrojen 0.3 mg/ gün 3- 6 ay süre ile verilir.

Kronik hastalığa bağlı fonksiyonel hipogonadotropik hipogonadizmde hastalığın tedavisi ve beslenmenin düzeltilmesi gerekir. Hipogonadizimli erkek çocuklarda hormonal tedavi kemik yaşı 14 olunca başlanmalıdır. Testosteron enanthate veya diğer uzun etkili testosteron esterleri 50 mg  IM. ayda 6-12 ay verilir. Fertilizasyon için istenen zamanda pulsatil LH-RH veya FSH ve hCG tedavisi uygulanır. Kızlarda tedaviye kemik yaşı 12- 13 yaş olunca başlanır. Etinil östrodiol 5 mg veya konjuge östrojen 0.3 mg 4-6 ay verilir. Üç-altı ay sonra siklik tedaviye geçilir. Ovülasyonun temini gerekirse pulsatil LH-RH veya FSH ve hCG verilmelidir.

 


KALSİYUM

Normal kemik mineralizasyonu için yeterli miktarda kalsiyum ve fosfor mutlaka gereklidir. Total vücut kalsiyumunun %98’lik bölümü ise kemikte kalsiyum fosfat tuzları şeklinde bulunur. Serum kalsiyumunun %50’si iyonize, %40’ı proteine, %10’u fosfat sitrat gibi anyonlara bağlıdır. Proteine bağlı kısmın %80 kadarı albümine bağlıdır. Kan proteinleri düştüğünde total kalsiyum düzeyi düşük bulunabilir.

Gerçek değeri bulmak için:

Düzeltilmiş total kalsiyum = Total kalsiyum (mg/dl) – serum albumin (gr/dl) + 4

Serum kalsiyum düzeyi 8.5-10.5 mg/dl’dir. Hamilelikte total serum kalsiyum ve düzeyinde azalma olmasına karşın, iyonize kalsiyum düzeyinde büyük değişiklikler olmaz. Fetal kalsiyum düzeyi III. trimestırda dramatik olarak artarak maternal düzeylerin üzerine çıkar.

Kalsiyum absorbsiyonu

Kalsiyum tüm GİS’den emilebilmesine karşın, en etkin emilim duodenum ve proksimal jejunumda gerçekleşmektedir.

Artıranlar

 • Asit pH, safra tuzları, laktaz
 • Vitamin D                                         Direkt etkiyle
 • Östrojenler                                       1,25 (OH)2 D3 sentezini artırarak
 • PTH                                                   1,25 (OH)2 D3 sentezini artırarak
 • Granülomatöz hastalıklar              1,25 (OH)2 D3 sentezini artırarak
 • Kalsiyumdan fakir diyet                 Tüm mekanizmaları aktive ederek
 • Diyette Ca/P oranı 2/1
 • Yüksek fibrilli diyet
 • Glukokortikoidler                             1,25 (OH)2 D3’e yanıt olarak gelişen aktif transportu baskılayarak
 • Tirotoksikoz                                      Pasajı hızlandırarak
 • Etanol                                               Enterositler üzerine direkt toksik etkiyle
 • Verapamil                                         Enterositler üzerine direkt toksik etkiyle
 • Fenitoin                                            Enterositler üzerine direkt toksik etkiyle

Azaltanlar

 

 

 

 

 

Renal kalsiyum reabzorbsiyonu

Tübüler kalsiyum reabzorbsiyonun %60’ı proksimal tübülde, %25’i Henle kulpunda, %8’i ise daha distal segmentlerde meydana gelmektedir. Reabzorbsiyonu etkileyen faktörler:

 • PTH                                       Renal kalsiyum reabzorbsiyonunu artırır.
 • Kalsitonin                             PTH’dan bağımsız olarak kalsiyum reabzorbsiyonunu azaltır.
 • GH:                                        Hiperkalsiüriye neden olur.
 • Hipotiroidi                             Ekskresyon azalır.
 • Hipertiroidi                            Ekskresyon artar.
 • Östrojen                                Ekskresyon azalır
 • Kr. Glukokortikoid               Hiperkalsiüriye neden olur. Olasılıkla kemik kaybı sonucu artan

fazlalığı                               kalsiyum yükü nedeniyle.

 • Kr.Mineralokortikoid                       Hiperkalsiüri. Proksimal ve distal reabzorbsiyonu inhibe

kullanımı                            ederek.

 • Yüksek doz fosfat alımı      İdrar kalsiyumu azalır. PTH stimülasyonu, 1-25 (OH)2 D3                                                       azalması, direk renal tübüler etkiyle
 • Hipermagnezemi                Reabzorbsiyon sırasında Henle kulpunda kalsiyum ile yarışır,                                                 endojen PTH salınımını baskılar.
 • Metabolik asidoz                 Tübüler kalsiyum reabzorbsiyonunu azaltır.
 • Ekstraselüler sıvı artımı      Sodyum ve kalsiyum reabzorbsiyonu azalır.
 • Yüksek protein alımı                      Tübüler kalsiyum reabzorbsiyonu azalır.

Kalsiyum ekskresyonu ozmotik diürezle anlamlı düzeyde artar. Furosemid ve etakrinik asit Henle kulpunda klor ile birlikte kalsiyum emilimini de azaltır. Tiazid grubu diüretikler ve amilorid, distal tübülde kalsiyum reabzorbsiyonunu artırırken, sodyum transportunu inhibe eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir