Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Lipom

Erişkin çağın en sık yumuşak doku tümörleridir. En sık subkutan dokudan çıkan, kapsüllü, sıklıkla tek, sporadik ve ağrısız tümörlerdir.

Lipomların klasik tip dışında fibrolipom, anjiyolipom, miyolipom, miyelolipom olarak tipleri vardır. Bir alt tipi olan anjiolipomlar, gençlerde, özellikle önkol yerleşimli, multipl ve ağrılıdır. Nadir bir tip olan anjiomiyolipomlar sıklıkla böbreklerin üzerinde görülür ve özellikle bilateral ise tuberous sklerozu akla getirmelidir.

Hibernom

Çocukta izlenir ve kahverengi yağ dokusunun tümörü­dür. Arka boyun ve retroperiton en sık yerleşimidir.

Liposarkom:

Yağ dokunun malign tümörüdür. En sık 5-6. onyılda izlenir. Lipomların aksine derin dokular ve visseral bölgelerden çıkar. Alt ekstremite ve abdomen özellikle sık tutulur. İnsanda batının en sık sarkomudur.

Dört alt tipi vardır; iyi diferansiye ve miksoid olanlar düşük dereceli; yuvarlak hücreli ve pleomorfik olanlar ise yüksek dereceli lezyonlardır.Tanı konulabilmesi için tüm tiplerde lipoblast görülmesi zorunludur.

İyi diferansiye liposarkom sıklıkla ekstremitelerin derin dokuları ve retroperiton yerleşimlidirler. Çoğu nonmetas­tatik olup lokal nükslerle seyreder. %10’u da diferansiye olarak yüksek grade lezyonlara döner, bu durumda metastatik potansiyel kazanır.

 

En sık izlenen alt tipi miksoid liposarkom‘dur ve bu tümör için t (12;16) tipiktir. Nadiren metastaz yapan, genelde lokal nükslerle gitme eğiliminde olan bir tümördür. Zeminde hyalüronik asitten zengin bir matriks, üzerinde tavuk kümesi teli tipinde damar gelişimi ile karakterizedir. Liposarkomlarda prognoz bu alt tiplere bağlıdır.

                                           FİBROZ DOKUNUN TÜMÖRLERİ

Keloid

Minör travma, kronik inflamasyon, cerrahi yaralarda ve yanık alanlarında aşırı skar gelişimini tanımlar. En sık kulak memesinde, sternum üzerinde ve omuzda deltoid kas üzerinde izlenir. Zencilerde çok daha sıktır.

Nodüler fasiitis

Reaktif bir fibroblastik proliferasyondur, sıklıkla sarkom­larla karışır. Lezyon sıklıkla gençlerdedir, hızlı büyür ve bazen ağrılıdır.

En sık üst ekstremite ve gövdede görülür. %15’inde trav­mayı takiben gelişir. Basit eksizyon küratiftir.

 

Fibromatozlar

Lokal infiltratif büyüyen bir grup fibroblastik proliferas­yondur. Cerrahi çıkarılma sonrası sıklıkla nüks ederler. Yüzeyel derin tipleri vardır. Yüzeyel fibromatozislerin en iyi bilineni palmer fibromatozis (Dupuytren kontrak­türü), penil fibromatozis (Peyronie kontraktürü) ve desmoid tümördür. Derin fibromatozisler desmoid tümör (agresif veya musküloaponeurotik fibromatozis) olarak bilinir.

Sıklıkla karın kaslarında (ön karın duvarındaki musku­loaponeurotik yapıda), gebelik süresince ya da takiben kadınlarda saptanır (genç kadında, rektus abdominalis kasında), (östrojen reseptörü olduğuna inanılıyor, tamok­sifen tedavide kullanılır).

Yüzeyel fibromatozis olgularına göre daha büyüktürler ve lokal agresif (daha agresifdirler) seyrederler. Gardner sendromu için araştırılmalıdırlar.

Ekstraabdominal desmoid tümörler (omuz, göğüs gibi) kadın ve erkekte eşit sıklıkta izlenir.

 

Fibrosarkom

Fibroblastların malign tümörüdür. Sıklıkla derin doku­larda, kalça diz ve gövdede izlenir. Yavaş büyürler, cer­rahi çıkarım sonrası nüks ve sıklıkla akciğer metastazı yaparlar.

 

Fibrohistiositik tümörler:

                   Fibröz histiositom (dermatofibrom) Sıklıkla deri ve deri altı yumuşak dokuda izlenen selim lezyonlardır. En sık adultlarda izlenir. Eksizyon kür sağlar.

 

                  Dermatofibrosarkoma protuberans: Selim ile habis arası bir tümördür. Genellikle dermis ve subkutiste yavaş büyüyen nodüler lezyonlar yapar. Erişkinde sıktır ve lokal agresiftirler. Stariform pattern tipiktir. Mitoz ve hücresel atipi değişkendir.

 

Malign Fibröz Histiositom

Erişkinin en sık yumuşak doku sarkomudur. 50-70 yaşlarda sıktır. Radyasyon sonrası gelişen sarkomların en sık izlenen tipidir. En sık ekstremitelerin derin kas grublarını ve retroperitoneal bölgeyi tutar. Mikroskopik olarak tipik görünüm stariform patternde olmasıdır. Agresif tümörlerdir; hızla akciğer metastazı yapması bek­lenir. Nadirde olsa sarkom olmasına karşın lenf bezine metastaz yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir