Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Tedavi:

İşitmeye yönelik bugün için en et­kin tedavi yöntemi stapedektomi yapılarak in­kus ve ovay pencere arasına iletimi sağlamak için teflon piston konulması en yaygın uygula­nan cerrahi tedavi yöntemidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    DIŞ KULAK PATOLOJİLERİ

 

Eksternal Otit

Dış kulak yolu asit ortam olması nedeni ile pH alkaliye çevrilmedikçe dış kulak enfeksiyonu gelişmesi şansı yüksek de­ğildir.

                         Dış kulak yolu kaşıntılı ve ağrılıdır.

Dış kulak yolu ortamını alkaliye çeviren bütün etkenler kolaylıkla (buşon, kulak yolun­da kanarna, erozyon, kulağın,nemli kalması gi­bi) enfeksiyon oluşmasına neden olurlar.

                         Dışkulak enfeksiyonlarında etken sıklıkla pseudo­monas aeroginosa, proteus vulga­ris, stafilokok ve streptokoklardır.

                        Ayrıca as­pergillus niger ve candida gibi mantarlarda üreyebilir.

                        Kulak yolunda ödemin fazla olduğu du­rumlarda aliminyum subasetat %2-4 (Burrow solüsyonu) ilk üç günlük dönemde tercih edil­melidir.

Takiben kortizonlu antibiyotikli dam­lalar kullanılabilir. Mantar enfeksiyonu düşü­nülüyorsa antifungal damlalar kullanılabilir.

 

 

                                 ORTA KULAK PATOLOJİLERİ

Akut otitis media

Enfeksiyon %95 nasofarenksten östaki çevresindeki lenfatikler yoluyla asendan gelir. İlk üç yaşta her üç çocuktan ikisi en az bir kez AOM geçirir.

AOM en sık 6-13 aylarda görülür. Orta kulak mukozası ve mastoid hücrelerin infektif inflamasyonudur.

AOM için risk faktörleri:

Erkek olmak

Biberonla beslenme

Erken AOM geçirme

Allerji

Sosyoekonomik düzey

Pasif sigara içimi

Aile hikayesi

Evde viral enfeksiyon geçiren kişi varlığı

Faringoözefagal reflü

Etyoloji

Östaki tüpü disfonksiyonu (obstrüksiyonu) en önemli nedendir.

ÜSYE sonrası asendan yolla geçiş sıktır. Çocuk ve erişkinlerde en sık etkenler S.pnömoni, H.influenza ve S.pyogenes’tir.

 

 

 

Evreleri

Hiperemi evresi:

Mikroorganizma orta kulağa gelince mukoperiostiumun ilk reaksiyonu hiperemidir.

En önemli semptom kulak ağrısıdır.

 

Eksudasyon:

Mukoperiostiumdaki genişlemiş damarlardan eksudasyon olur. Ağrı artar, ateş belirginleşir ve tabloya işitme azlığı eklenir.        Muayenede kulak zarı bombe ve hiperemiktir.

Bu evrede miringotomi yapılmalıdır.

Süpürasyon:

Kulak zarı perfore olmuş ve kulak akıntısı başlamıştır.

Ateş, ağrı ve işitme kaybı azalır. Muayenede dış kulak yolunda pürülan materyal vardır, zar hiperemik masere ve perforedir.

Koalesan safha:

Enfeksiyon iki haftadan uzun sürerse mukoperiostium kalınlaşır ve pürülan materyalin drenajı engellenir. Mastoid hücrelerde iskemi ve stazla asidoz olur ve kalsiyum çözünür.

Mastoid hücreler birleşerek tek bir boşluk oluşturur. Koalesan safhada en önemli nokta semptomların uzaması veya hafiflemiş olan semptomların iki hafta içinde tekrar ortaya çıkmasıdır.

Rezolüsyon:

İyi tedavi yapılırsa hiçbir sekel bırakmadan iyileşir. Kendini sınırlayan bir hastalıktır.

Komplikasyon evresi

Tüm AOM komplikasyonları içinde en sık komplikasyon mastoidittir.

 

AOM

Otitis mediada aciller

Ciddi ağrı

Fasyal paralizi

Yenidoğan veya immunsuprese hasta

İntrakranial komplikasyon şüphesi

 

 

 

Tedavi

Şiddetli ağrı, komplikasyon (menenjit, mastoidit) miringotomi (posteroinferior) endikasyonu vardır.

Amoxicilin + klavulonik asid

Sefaklor

Eritromisin

                   Rekürrent AOM de 1-3 ay, TMP+SMX veya amoksisilin proflaksisi verilmelidir.

AOM Komplikasyonlar

1-AOM non-meningeal komplikasyonlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir