Skip to main content

CERRAHİDE TEMEL PRENSİPLER

  •             Primer İyileşme
  •             Sekonder İyileşme
  •             Tersiyer İyileşme

Deri Greftleri:

Epidermis ve dermisin bir kısmı veya tamamını içerirler. Tam kalınlıkta deri grefti epidermis ve dermisin tamamını içermektedir. Greft ne kadar kalınsa yara kontraktürü de orantılı olarak azdır. Greft inceldikçe potansiyel donör alan artar.

Flepler:

Rotasyon flebi

İlerletme flebi

Serbest flepler: Flep orjinal kanlanmasından ayrılarak hazırlanır ve kullanılacağı vücut bölgesinde lokal kan damarları ile anastomoz yapılır.

Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler:

 

Olumlu                                              Olumsuz

Vitamin A                                         Malnütrisyon (Protein, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B6,                                                                                                                                                                                           çinko eksikliği)

Hiperbarik Oksijen  ?                   Diabetes Mellitus ve Obesite

Büyüme Faktörleri  ?                   Sarılık  ?

Sitokinler                                         Üremi  ?

Steroidler

Kemoterapi

Radyasyon

Anemi

Hipoksi

Enfeksiyon

 

 

 kadınlar

 

 

 

 

 ders 1

 

 

 

 

SIVI – ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI

 

VÜCUT SIVILARININ DAĞILIMI

Vücut ağırlığının %50-70 kadarını su oluşturmaktadır (Kadınlarda %50±15, erkeklerde %60±15). Total vücut suyunun % 60 kadarı hücre içi bölmede bulunur, diğer bir deyişle vücut ağırlığının %40 kadarı intraselüler sudur. Hücre dışı su, hücreler arası (interstisyel, vücut ağırlığının %15’i) ve intravasküler (vücut ağırlığının %5’i) olmak üzere iki bölgede toplanmıştır. (Vücut sıvı kompartmanlarının hesaplanmasında kabaca 2/3 kuralı uygulanabilir) Vücut ağırlığının yaklaşık %7’si ise toplam kan hacmini oluşturmaktadır. Hücre dışı su fonksiyonel olan ve olmayan iki bölümde de incelenebilir. Fonksiyonel olmayan bölüm küçük olup çeşitli vücut boşluklarındaki sıvıları içerir. Hücreler arası sıvı ise çeşitli hastalık durumlarında artarak üçüncü boşluk sıvısı veya kayıpları olarak anılan bölümü oluşturur ve önem kazanır.

ELEKTROLİTLER
Elektrolitler herhangi bir anda vücut sıvı bölmelerindeki suyun miktarını belirlerler. Etkin osmotik basıncın durumuna göre su, geçirgen olan hücre membranından geçerek hücre içi ve dışı osmotik basınçları dengeleyecektir. Hücre içi ve dışı bölmelerin elektrolit kapsamları farklıdır (Tablo). Hücreiçi bölmenin esas katyonu potasyum(K+) ve magnezyum, esas anyonları fosfat, sülfat ve proteinlerdir. Hücredışı bölmenin esas katyonu sodyum (Na+), önemli anyonları ise klorür ve bikarbonattır.

 

Hücreiçi ve hücredışı sıvılar arasındaki iyon konsantrasyon farklılığı yarı geçirgen yapıdaki hücre zarı vasıtasıyla sürdürülmektedir. Her iki bölmede bulunan osmotik olarak aktif partiküllerin oluşturduğu osmotik basınç yaklaşık 295-300 mOsm kadardır. Hücre zarı su için geçirgen olduğundan her iki bölmede osmotik basınçların eşit olması gerekmektedir. Denge bozulduğu zaman su osmotik basıncın artmış olduğu tarafa doğru hareketlenecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir