Skip to main content

Bakteriyoloji

 

 

2.İkinci kuşak sefalosporinler.

İkinci kuşak sefalosporinîer, gram pozitif koklara birinci kuşak sefalosporinîer kadar etkilidirler. Sefuroksim aksefil peroral yolla kullanılır ve H. influenzae ve M. catarrhalis’m beta laktamazlarına dayanıklıdır. Besinlerle birlikte alındığında emilim miktarı artar.

         Sefoksitinin antibakteriyel spektrumu antianaerop etkinliğidir. Sefoksitin beta laktam antibiyotikler içinde Bacteroides fragilis’e karşı en etkili ilaçtır. Sefoksitinin en önemli özelliklerinden biri de güçlü bir beta laktamaz indükleyicisi olmasıdır. Anaeroblara karşı en etkili sefalosporinler sırasıyla sefoksitin ve sefotetandır (sefamisinler).

3.Üçüncü kuşak sefalosporinler

          Seftazidim, P. aeruginosa’ya. karşı etkili oluşu ile diğer tüm sefalosporinlerden ayrılır.

Sefoperazon P. aeruginosa’ya. orta derecede etkilidir ve sistemik Pseudomonas enfeksiyonlarının tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. N-MTT (Nmetil tiyotetazol) halkası bulundurduğundan K vitamini ile yarışarak kanamaya eğilim ve protrombin zamanında uzamaya neden olur.

         Sefotaksim, seftriakson, seftizoksim gibi üçüncü kuşak sefalosporinîer gram negatif enterik basillere çok, gram pozitif bakterilere ise zayıf etkilidir. BOS’a geçişlerinin iyi olması nedeniyle menenjit tedavisinde ilk tercihtir.

         Seftriakson yarılanma ömrü en uzun olan sefalosporindir. Bu nedenle günde bir kez, diğerleri ise günde 3-4 kez uygulanmalıdır. Safra çamuru oluşturur, albumine bağlanmak için bilirubinle yarıştığından kernikterusa neden olabilir.

 

 

4.Dördüncü kuşak sefalosporinler

Bu grupta yer alan sefepim, gram negatif basillerin dış membranına daha iyi penetre olur, birçok krornozomal ve plazmid aracılı beta laktamazlara karşı üçüncü kuşak sefalosporinlere göre daha dayanıklıdır ve beta laktamaz indüksiyonu azdır.

        Sefepim, P. Aeruginosanın, seftazidime duyarlı ve dirençli pek çok kökenine karşı etkilidir.

5.Beşinci Kuşak Sefalosporinler

5.kuşak sefalosporinler gözükmektedir: Seftobiprol ve seftarolin. Sefalosporinlerin “5. sınıfa geçmesi” demek, bir sefalosporinin Gram negatif etkinliğinden ödün vermeden, anti-psödomonal etkinliğinden bir şey kaybetmeden metisiline dirençli S.aureus (MRSA) dahil, Gram pozitif patojenlere de etkili olması demektir.

        Seftobiprol, MSSA ve MRSA, metisiline duyarlı ve dirençli koagulaz-negatif stafilokok­lar, penisiline dirençli suşlar dahil S.pneumoniae, ampisiline duyarlı Enterococcus faecalis’e etkilidir ama Enterococcus faecium’a etkisizdir.

Sefalosporinlerin yan etkileri:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker, anafilaksi,ilaç ateşi, makülopapüler döküntü ve eozinofili (seftazidim, sefaperazon)

Kanama: Sefaperazon

Disülfiram benzeri etki: Sefaperazon

Kolesistit: Seftriakson

Süperenfeksiyonlar: 3. kuşak sefalosporinler

Diğer: Tromboflebit, nötropeni, konvülsiyon, nefrotoksisite

         Sefalosporinlerin aminoglikozitler ve diüretikler ( özellikle frosemid) ile birlikte kullanılması nefrotoksisite riskini arttırır.

D.Monobaktamlar

Bu grup içinde antibakteriyel tedavi amacıyla kullanılan ilk ve tek ilaç aztreonamdır. Aztreonamın selektif olarak gram negatif bakterilerdeki PBP-3’e afinitesi vardır, gram pozitif ve anaerop mikroorganizmaların PBP’lerine afinitesi ise son derece düşüktür. Bu nedenle aztreonamın gram pozitif ve anaerop bakterilere karşı etkisi yoktur.

Peroral yolla verildiğinde hemen hiç emilmez, bu nedenle parenteral olarak kullanılır. Tüm vücut sıvı ve dokularına dağılır, BOS’a geçişi de oldukça iyidir. Böbrekler yoluyla atılır.

        Aztreonam’ a çapraz alerji gelişmez.

 

E.Karbapenemler

Klinik kullanıma giren ilk karbapenem türevi olan ve bilinen en geniş spektrumlu beta laktam antibiyotik imipenemdir. Böbrek tubulus hücrelerinden salgılanan dehidropeptidaz-I enzimi imipenemi hidrolitik olarak parçalamakta ve ilaç inaktivasyonuna neden olmaktadır. Bu yıkımı engellemek için imipenem bu parçalayıcı enzimin spesifik inhibitörü olan silastatin ile kombine edilerek kullanılmaktadır.

İmipenem gerek gram pozitif, gerekse gram negatif bakteriler tarafından salgılanan beta laktamazlara dayanıklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir