Skip to main content

Bakteriyoloji

 

C) Sefalosporinler

Sefalosporinler, antimikrobiyal etkinliklerine göre 1.-2.-3. ve 4. kuşak olarak sınıflandırılırlar.

Genel olarak üçüncü kuşak sefalosporinlerin gram negatif aerop bakterilere karşı etkinliği birinci kuşaktakilerden çok daha fazladır. Buna karşılık antistafılokoksik etkileri birinci kuşaktakilere göre daha zayıftır.

         Tüm sefalosporinler streptokoklara karşı etkilidirler, enterokoklar ise tümüne dirençlidir.

          H. influenzae birinci kuşak sefalosporinlere dirençli, ikinci ve üçüncü kuşaktakilere duyarlıdır.

          N. gonorrhoeae birinci kuşaklara dirençli, birçok ikinci kuşak (sefuroksim, sefoksitin) ve üçüncü kuşak sefalosporinlere duyarlıdır.

Sefalosporinler dokulara oldukça iyi dağılırlar, inflamasyon varsa periton, plevra, perikard ve sinovya sıvılarına tedavi için yeterli düzeyde geçerler.

           Birinci kuşak sefalosporinler inflamasyon varlığında bile BOS’a geçemezler. Buna karşılık, sefuroksim ve üçüncü kuşak sefalosporinlerin inflamasyon varlığında BOS’a geçişleri çok iyidir.

Sefalosporinlerin çoğu metabolize edilmeden böbreklerle atılırlar. Safrayla en yüksek konsantrasyonda atılanlar sefoperazon (%70) ve seftriaksondur (%40).

        Sefalosporinlerin çoğu aside dirençsiz oldukları veya yeterli absorbe edilemedikleri için parenteral kullanılırlar.

Birinci kuşaktan sefaleksin, sefadroksil ve sefradin; ikinci kuşaktan sefaklor, sefuroksim aksetil, sefprozil; üçüncü kuşaktan da sefıksim oral yolla kullanılabilen sefalosporinlerdir.

          Sefuroksim aksetil gibi sefalosporinler, sindirim kanalından emilim ve biyoyararlanımlarını artırabilmek için mutlaka yemeklerle birlikte kullanılmalıdır.

Birinci kuşak  

Sefazolin                     İV/İM

Sefalotin                      İV

Sefadroksil                  PO

Sefaleksin                    PO

Sefradin                       PO, İV/İM

 

 

 

İkinci kuşak    

Sefoksitin                    IV/IM

Sefuroksim                  İV/İM

Sefotetan                     İV/İM

Sefprozil .                   PO

Sefaklor                       PO

Lorakarbef                   PO

Sefprozil                      PO

Sefuroksim aksetil        PO

Üçüncü kuşak 

Sefiksim                      PO

Sefotaksim                  İV/İM

Seftizoksim                  İV/İM

Seftriakson                  İV/İM

Sefoperazon                İV/İM

Seftazidim                   İV/İM

Sefodizim                    İV/İM

Dördüncü kuşak         

Sefepim                       İV/İM

1. Birinci kuşak sefalosporinler.

         Beta laktamaz oluşturan stafılokoklara karşı en etkili sefalosporin sefalotindir.

         Sefazolin plazma proteinlerine en fazla bağlanan sefalosporin olması ve böbreklerden glomerüler filtrasyonla atılması nedeniyle, parenteral kullanılan birinci kuşak sefalosporinler arasında eliminasyon yarı ömrü en uzun olanıdır.

        Sefazolin, Antistafılokoksik etkinliğinin yanı sıra, yarılanma süresindeki bu uzunluk ve ucuzluğu nedeniyle kolorektal cerrahi dışındaki tüm profilaksi gerektiren cerrahi girişimlerde sefazolin seçilmelidir.

 

NOT:

Yara tipleri ve Cerrahi proflaksi

Temiz Yaralar:

Dezenfektanla uygun şekilde hazırlanmış deriye yapılan insizyonlar olup GIS, GÜS veya solunum yollarına kesinlikle girilmez. Beklenen enfeksiyon oranı en fazla % 2.

Temiz Kontamine Yaralar:

Dezenfektanla uygun şekilde hazırlanmış deriye yapılan insizyonlar olup GIS, GÜS veya solunum yollarının kontrollü şekilde kontaminasyon minimum olacak şekilde açıldığı durumlardır. Beklenen enfeksiyon oranı en fazla % 3-5.

 

 

Kontamine Yaralar:

Yaranın majör kontaminasyonu söz konusudur. Bütün travmatik yaralar bu gruba girer. Beklenen enfeksiyon oranı en fazla % 5-10.

Enfekte Yaralar:

Deride yara oluşmadan önce yerleşik enfeksiyon vardır. Beklenen enfeksiyon oranı % 50 veya daha yüksektir.

Cerrahi öncesi profilaksi, temiz kontamine ve kontamine yaralara verilir. Sefazolin kullanılır.

         Kolon gibi anaerob floralı operasyonlarda ise sefoksitin ve metronidazol tercih edilir.

 

Recommended antibiotic prophylaxis for selected surgical procedures.
Procedure Recommended Antibiotic Adult Dose
Superficial cutaneous None
Head and neck Cefazolin 1–2 g intravenously
N eurologic Cefazolin 1–2 g intravenously
Thoracic Cefazolin 1–2 g intravenously
Noncardiac vascular Cefazolin 1–2 g intravenously
Orthopedic, clean, without implantation of foreign material None
Orthopedic, all other Cefazolin 1–2 g intravenously
Cesarean delivery Cefazolin 2 g intravenously
Hysterectomy Cefazolin or cefotetan 1–2 g intravenously
Breast cancer surgery Cefazolin 1–2 g intravenously
Gastroduodenal Cefazolin (high risk only)1 1–2 g intravenously
Biliary Cefazolin (high risk only)1 1–2 g intravenously
Urologic Cefazolin (high risk only)2 1–2 g intravenously
Appendectomy for uncomplicated appendicitis Cefotetan or cefoxitin 1–2 g intravenously
Colorectal3 Ertapenem or 1 g intravenously
cefotetan or cefoxitin 1–2 g intravenously every 8 hours for 3 total doses
–or–
Neomycin sulfate plus erythromycin base 1 g of each agent given orally at 19, 18, and 9 hours before surgery
Cefazolin (high risk only)1 1–2 g intravenously
Breast and hernia Cefazolin (high risk only)1 1–2 g intravenously

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir