Skip to main content

Bakteriyoloji

Tanı

Tanı materyalinde sülfür granülleri aranır.

Granüllerde boyamayla gram (+) bakteri flamanları görülür.

Tedavide

penisilin G

 

NOCARDİA

Gram (+), aerob, sporsuz flamantöz yapıda basillerdir.

İnsan ve hayvanlarda patojendir. İnvazyon özellikleri yoktur.

Nocardia astroides nokardiyoz yapar.

Toprakta bulunan aeroplardır.

nokardiyoz

İmmünsüpresif hastalarda akciğer enfeksiyonu yapabilir ve yayılabilir. Beyin tutulumu sıktır.

Akciğerde kaviter lezyonu olan bir kişide beyin apsesi tespit edilmişse nokardia düşünülmelidir.

N. asteroides aside dirençlidir. Sülfür tanecikleri yapmaz.

 N. asteroides ve N. brasilensis insan nokardiyozunun en sık rastlanan sebebidir.

N. brasilensis miçetoma (modura ayağı) etkenidir ve kontakt lensle ilgili keratite neden olur.

Hastalık akciğer enfeksiyonu ile başlar ve abse ile sinüs kanalları oluşumuna kadar ilerleyebilir.

 Hastalık bulaşıcı değildir. %40-80 fetal seyreder.

 

Tanı

            Gram (+) veya aside dirençli dallanmış çomak veya filamanların görülmesi ile olur.

Basit besiyerlerinde aerop ortamda üreyebilirler.

Tedavide

kotrimoksazol uygulanır.

Gerekirse cerrahi uygulanır.

 kotrimoksazol

RHODOCOCUS EQUİ

Gram pozitif, hareketsiz, katalaz yapan, aerob basillerdir. Nokordia ve mikobakteri gibi hücre duvarında mikolik asid bulunur.

Asıl olarak hayvanlarda patojendir. Atlarda hastalık yapar.

Hücresel immunite bozukluğu olan kişilerde pnomoni yapar.

Nokordia benzer şekilde meninks, der, lenf bezleri tutulabilir. Granulamatoz infeksiyon yapar.

Tanı

Kültürde nonhemolitik kırmızı pigment yapması tipiktir.

pigment y

Tedavi

Eritromisin, kinolon, kloramfenikol

MYCETOMA (MADURA AYAĞI HASTALIĞI)

Actinomyces, Nocardia, Actinomadura ve Streptomyces cinsleri sebep olabilir.

Ekstremitelerde ve özellikle ayakta sıktır.

Abse formasyonu ile başlar kemiğe yayılır.

Tedavi

             anti fungal ve antinokardiyal ilaçlar

cerrahi

MİKOPLAZMALAR

Ana patojeni M. pneumoniae olan duvarsız bakterilerdir.

En çok kokoid şekilde bulunurlar.

Duvarsız bakteriler 2 tipe ayrılır:

            1. Mycoplazma grubu

            2. Ureaplasma grubu

 

 

Özellikler

Bakterilerin en basit formudur. En küçük prokaryotlardır.

 En küçük serbest yaşayabilen organizmalardır.

          Hücre duvarı bulunmaz 3 tabakalı hücre zarı bulunur.

Deterjan, eter ve klorlamaya duyarlıdırlar.

İnvazyon yapamazlar.

Salgıladıkları hemolizinler yoluyla alfa ve beta hemoliz yaparlar.

Peroksidaz salgılarlar ve H2O2 oluşumuna neden olurlar.

Zengin besiyerlerinde üreyebilirler.

Gram (-) özellik gösterir.

Hücre zarında kolesterol içeren tek bakteridir.

 M. pneumoniae aerop diğerleri ise fakültatif anaeorubturlar.

Antijenitede 3 tabakalı hücre zarı esastır. (Glikolipitler)

Kompleman bağlayan ve aglutinasyona yol açan antikorların oluşmasına neden olur.

          Solunum sistemi, GIS ve ürogenital sistem en sık tutulan bölgelerdir.

M. PNEUMONİAE

M. pneumoniae’nın tek rezervuarı insandır.

             Primer atipik pnömoninin en sık rastlanan etkenidir. Atipik pnomoni hafif klinikle seyreden ancak akciğerde bazen ciddi tutulum oluşturan pnomonilere verilen isimdir.

Toplu yaşanan yerlerdeki pnömonilerin %25-50’sinden sorumludur.

5-20 yaş arasında insidansı yüksektir.

İnkübasyon süresi 1-3 haftadır.

Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

Tedavi edilmese bile ÜSYE 1-3 haftada, pnömoni ise 4-6 haftada kendiliğinden iyileşir.

Klinikte 3 ekstrapulmoner komplikasyonu vardır:

            1. Eritema multiforme major (Stevens-Johnson Sendromu)

            2. Raynouds fenomeni

            3. Hemolitik anemi

Atipik pnömoniler:

Lejyoner hastalığı

Psittakoz

Klamidya enfeksiyonları

Virüsler (İnfluenza, RSV( ≤5 yaş en sık etken))

Mikoplazma pnömonisi

Tanı

            Serolojik test tanının temel taşıdır. (antikor)

Tedavide

eritromisin

tetrasiklin

UREOPLASMA

 Gram (-) hareketsiz bakterilerdir.

Üreyi hidrolize etmeleri ile mycoplasmalardan ayrılırlar.

U. ureolyticum normal ürogenital mukoza florasında bulunabilir.

Gonokoksik olmayan bir üretrite neden olur.

Gebelerde koryoamniotit ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere yol açabilir.

Tedavi

            tetrasiklin

SPİROKETLER

Spiroketlerin 3 cinsi insanda enfekisyona neden olur:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir