Skip to main content

Bakteriyoloji

M. avium kistik fibrozisli çocuklarda Pseudomonas ve S. aureus’tan sonra en sık rastlanan üçüncü etkendir (%20)

MAC tedavisinde temel kullanılan ilaç klaritromisindir.

 M. ulcerans: Deri tbc’unun en sık sebebi.

Grup IV (Hızlı üreyenler):

3-4 günde ürerler.

 M. fortuitum: Akciğer enfeksiyonları ve abse

 M. chelonei: immünsüpresif kişilerde enfeksiyon

Bu grubun en önemli özelliği besiyerinde 7 günden daha kısa sürede üreyebilmeleridir.

M. LEPRAE

M. leprae cüzzama (lepra) neden olur.

Kültürlerde üretilemez.

Farenin ayak tabanı ve armadillada üretilebilir.

İnsanlar doğal konaktır.

         Üreme için optimum sıcaklık (30 oC) vücut sıcaklığının altında olduğundan deri ve yüzeyel sinirlerde daha iyi ürer.

Enfeksiyon M. leprae geçiren lepromatöz lepralı hastalarla uzun süre temas sonucu olur. (deri lezyonu ve burun salgıları)

M. lepra burun mukozasından yapılan kazıntıların Zielh – Helsen yöntemiyle boyanmasıyla gösterilebilir.

En sık N.auricularisi tutar.

Bakteri başlıca 3 yerde çoğalır:

            1. Deri histiyositleri

            2. Endotel hücreleri

            3. Schwann hücreleri (sinir)

Lepranın başlıca 3 klinik formu vardır:

1. Tuberküloid lepra:

             Direnci yüksek kişilerde görülür.

Deri tbc gibi seyreder.

Bakteriye karşı hücresel bağışıklık basilin üremesini sınırlar.

             Lepromin testi (+)’tir.

             Hipopigmente maküler deri lezyonları görülür.

Kalınlaşmış deri lezyonları ve duyu kaybı vardır.

 Lepromin

2. Lepramatöz lepra:

             Direnci düşük kişilerde görülür. Hücresel yanıt bozulmuştur.

   Simetrik ve nodüler lezyonlar yapar.

             Facies leonides (aslan yüzü) görülür.

  Granülomlar yerine köpük histiyositleri bulunur.

  Lepromin deri testi negatiftir.

           Yüksek ateşli ataklar olur.

   Burun ve damak düşmesi görülebilir.

3. Dimorfik şekil:

İki tablonun karışımından oluşur.

Tanı

Lepromatöz leprada basiller deri lezyonlarından boyama yapılarak kolayca gösterilebilir.

Tüberküloid formda çok az sayıda basil görülür ve tanı için tipik granülom görünümü yeterlidir.

Leprada hiç bir serolojik test yararlı değildir.

Tedavide

  dapson, (sülfonamidler gibi etki gösterir, methemoglobinemi yapar)

            rifampisin

            klofazimin(DNA ya bağlanarak ve potasyum girişini bloke ederek etki gösterir)

minocycline,

clarithromycin,

fluoroquinolones

ACTİNOMYCES

Heterojen bir bakteri grubudur.

Gram (+), anaerop, hareketsiz, sporsuz, aside dirençsiz ve katalaz (-) bakterilerdir.

Gerçek bakteriler ise de fungusların hifalarına benzeyen uzun, dallanmış filamanlar yaparlar. (%95 A. israeili)

ACTİNOMYCES

Oluşturdukları hastalıklara aktinomikoz adı verilir.

A. israeili ağız boşluğunun normal florasına dahil bir anaeroptur.

A. israeili aktinomikoz ve diş çürüğü etkenidir.

Aktinomikozlar 15-35 yaş arası sıktır. (Erkeklerde iki kat fazladır)

  1. israeli, servikofasial aktinomikozun en sık sebebidir.

           Termofilik aktinomiçes sporlarının solunması sonucunda meydana gelen çiftçiakciğerleri tip3 aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Alerjik pnömoni, eozinofili ve IgE’de yükseklik vardır (Alerjik bronkopulmoner aspergilloziste de aynı tablo vardır).

aktinomiçes

Aktinomikozlar 5 klinik tablo halinde görülür:

1. Servikofasiyal tip (%50):

Diş çürüğü, gingivit sonrası görülür.

Enfeksiyon yeri tahta gibi serttir.

Enfeksiyonda piyojenik abse oluşur.

Abse sinüsler ve sülfür granülleri oluşturarak dışa açılır.

          Osteomyelit oluşturabilir. (en sık mandibulada)

Osteomyelit

2. Torasik tip (%20):

Servikofasiyal enfeksiyonun aspirasyonu veya yayılması ile olur.

Subakut pulmoner enfeksiyon olur. (Öksürük, ateş, balgam)

Akciğer dokusu, vertebra ve kostalara yayılır.

Mediastinumu delip dışarı fistülize olabilir.

3. Abdominal Tip:

Apandisit veya ülser perforasyonu sonrası görülür.

En sık çekum veya apendikse yerleşir.

Karaciğere yayılarak sarılık yapar.

4. Genital Tip:

             RİA kullananlarda sık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir