Skip to main content

Bakteriyoloji

H. ducreyi

seksüel geçişli bir hastalık olan yumuşak şankırın etkenidir.

            X gereksindirirken, V gereksindirmez.

            Şankırın (ülserin) kenarları düzgün, yumuşak, ağrılı ve ortası pürülandır.

Labiada kissing (öpüşen ülser yapar)

Labiada

Tedavi:

ceftriaxone,

trimethoprim-sulfamethoxazole

erythromycin

LEGİONELLA PNEUMOPHİLİA

Zayıf boyanan, Gram (-), çomak şekilli ve uzun filamentler oluşturan bakterilerdir

 Dieterli gümüş boyasıyla boyanır

 Fakültatif intrasellüler bir parazittir

Yüksek yoğunlukta dallı zincirli yağ asitleri içerir

 Katalaz(+)’tir. Zayıf oksidaz(+)’dir

Hippuratı hidrolize eder

 Havalandırma sistemlerini kolonize eder. Havayolu ile ve çevresel su kaynakları ile bulaşabilir

Üremek için yüksek oranda sistein ve demire gereksinim gösterir, bu yüzden Charcoal yeast agara (aktif karbonla tamponlanmış maya ekstresi agarı) ekilir. (BCYE)

Beta-laktamaz üretir.

 Endotoksin üretir; lizozomlarla fagozomların birleşmesini engeller

 İnklüzyon granülleri görülür.

           Lejyoner hastalığı etkenidir.Atipik pnömonidir.

           En sık sigara içenlerde, organ nakli yapılmış hastalarda, T hücre bozukluğunda ve kronik akciğer hastalarında görülür.

Lejyoner hastalığı en sık Temmuz – Ekim ayları arasında görülür.

Kinik

             Ani başlangıçlı ateş ve titreme ortaya çıkar

Öksürük

Başağrısı

Diyare

             Mikroskopik hematüri, proteinüri, hiponatremi görülebilir.

Tanı    

Normal flora olduğundan balgamdan izole etmek zordur.

         Balgamın gram boyasında nötrofiller gösterilmesine rağmen bakteri tespit edilemez (çünkü gramla boyanmaz).

         İdrar antijenine bakılabilir. Özellikle L. Pneumoniae serogrup tip 1 için duyarlı bir testtir.

Serolojik testler yarar sağlar

Tedavi

Eritromisin

Rifampisin.

 

Pontiac ateşi

Baş ağrısı, ateş ve myalji ile seyreder

Pnömoni görülmez

 

BORDETELLA

B. pertussis boğmaca etkenidir.

Gram (-), hareketsiz, sporsuz kokobasillerdir.

 Sadece insan için patojendir.

 Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

B. pertussis toksinleri

            Pertussis toksini (eksotoksindir) (ADP-Ribozilasyon sağlar)

            Filamentöz Hemaglütinin (yapışmayı sağlar)

            Dermonekrotik toksin (Vazokonstriksiyona neden olarak trakea’da iskemiye neden olur),

            Lipopolisakkarit (Aşının yan etkilerinden sorumludur)

            Adenylate cyclase toxin (Kalmodulinle birleşerek aktivite kazanır ve nötrofillerin bakterisidal aktivitesini engeller)

            hemolysin

           tracheal cytotoxin: DNA sentezini inhibe eder.

Özellikler:

Pertussis toksini silier epitele yapışmadan ve paroksismal öksürükten sorumludur.

Toksin, lenfositlerin hakim olduğu lökositoz yapar.

         Pertussis toksini pankreastan insülin salınımını artırarak hipoglisemiye neden olur. Ayrıca histamin duyarlılığını artırdığından alerjik rinit benzeri tablo oluşturur.

 İnvazyon yapmadan sadece ekzotoksiniyle hastalık oluşturur.

Pertussis toksini bağışıklık oluşturur.

Anneden geçen antikorlar koruyucu olmadığından 6 aydan küçük çocuklar hastalığa yakalanabilir.

Boğmaca 1- 4 hafta süreli tipik paroksismal öksürük ile karakterize akut bir trakeobronşittir.

          B. pertusis enfeksiyonunda en bulaşıcı dönem kataral evre’dir.

Belirtilerin ağırlığına rağmen bakteri sadece solunum yolunu tutar.

Boğmaca tanısında en iyi yöntem Nazofaringeal sürüntü kültürü yüpılmasıdır.

Üretilmesinde Bordet – Gengou besiyeri (nikotinamid içerir) kullanılır.

Paroksismal öksürük; ard arda ekspirasyonları izleyen derin bir inspirasyonun olduğu nöbetler vardır.

          B. pertusis enfeksiyonunda en sık komplikasyonu ve aynı zamanda en sık ölüm nedeni akut bakteriyel pnömoni’dir.

Tedavi

Antibiyotik olarak kloramfenikol veya eritromisin kullanılır.

O2 tedavisi paroksismal evrede uygulanır.

Proflakside

DPT aşısı yapılır.

HACEK GRUBU

Bu grup içinde Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens ve Kingella kingae yer almaktadır.

Tümü orofarinkste normal flora üyesi olarak bulunmasına karşın, nadir de olsa insan enfeksiyon­larına yol açabilen küçük, zor ve yavaş üreyen, üremeleri için zenginleştirilmiş ve bazı özel katkılar eklenmiş besiyerleri ve CO2‘den zengin ortam gerektiren pleomorfik gram negatif basil morfolojisinde bakterilerdir. Hacek grubuna ait bakteriler toplamı, insanlarda görülen enfektif endokarditlerin %3’ünden sorumludurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir