Skip to main content

Bakteriyoloji

                         Vac A (vacuolating toksin)

                         Cag A (cytotoxin-associated protein)

 Kronik gastritte H.pylori, atrofi ve intestinal metaplazi riskini arttırır.

Gastrik B cell lenfomalıların (MALT lenfoma) %90’ında H.pylori bulunur.

Tedavide

Omeprazol, metronidazol, bizmut subsalisilat, klaritromisin ve amoksisilin kullanılır. İkili yada üçlü kombinasyonlar şeklinde tedavi edilir.

 

PSEUDOMONADACEAE

PSEUDOMONAS

 Gram (-) zorunlu aerob, hareketli, kapsülsüz basillerdir.

 Pseudomonaslar fermentasyon özelliği olmayan bakterilerdir.

Enerjilerini fermentasyon yerine şekerlerin oksidasyonundan üretirler.

Oksidaz (+)‘tirler. (Enterobacteriaceae’lerden ayıran özellik)

Normal barsak florasında bulunurlar. Fakat esas olarak toprak ve suda bulunur.

 

Patojen pseudomonaslar:

P. aeruginosa

P. pseudomallei

P. mallei

 

 Pseudomanaslar çeşitli pigmentler üretirler:

piyosiyanin (mavi)

floresein (sarı)

piyorubin (kırmızı-kahverengi)

P. aeruginosa’nın yaptığı yara enfeksiyonlarında karakteristik olarak sarı-yeşil renkte püy görülür.

          Mueller-Hinton agar besiyerinde mavi-yeşil pigment oluşumu ve kültürlerinde meyve kokusu tipiktir.

En sık enfeksiyona yol açan tip P. aeruginosa’dır.

          P. aureginosa ve P. cepacia dezenfektan maddelere direnç gösterirler. (Antiseptik ve detarjanlarda üreyebilirler)

          P. aeruginosa’nın ürettiği fluoresein mor ötesi ışık altında fluoresans verir. (Yanık hastalarında erken tanı için önemli)

Patogenezde hem endotoksin hem de ekzotoksin önemli roller oynar.

P. aeuroginosa difteri toksini gibi etki gösteren ekzotoksin A üretir. (EF-2’yi inaktive eder)

         Ayrıca psodomonaslar elastases, proteases ve 2 hemolysins üretirler. heat-labile phospholipase C ve  heat-stable glycolipid.

             P. aeruginosa fırsatçı bir patojendir.

Hastane enfeksiyonlarının %10-20’sinden sorumludur.

P. aeruginosa enfeksiyonları:

Bakteriyemi

Endokardit

Solunum yolu enfeksiyonları

IYE

Yanık-yara enfeksiyonları

Göz ve kulak enfeksiyonları

Gastroenterit

Menenjit

Besiyerlerinde pigment oluştururlar ve kendine özgü aromatik kokuları vardır.

Şu hastalıkların  en sık sebebidir:

Yüzücülerde en sık external otit sebebidir(Swimmer’s ear)

Ayaktaki ostekondritin en sık sebebidir

Malign external otitin en sık sebebidir.

Kontakt lens kullananlarda  en sık keratit nedenidir

 Yanık hastalarında önemli bir sepsis etkenidir, en önemli ve en sık yanık yarası enfeksiyonu sebebidir

Prognozu en kötü gram negatif sepsis etkenidir.

          Kistik fibrozis hastalarında en sık akciğer enfeksiyonu etkenidir  (Beş yaş altındaki çocuklarda en sık rastlanan etken S. aureus’tur)

Nötropenik ve immunyetmezlikli hastalarda diffüz bilateral bronkopnömoni veya nekrotizan bronkopnömoniye neden olur.

Kontamine solunum ekipmanları önemli bir bulaş kaynağı olduğundan gram negatif nazokomial pnömonilerin en sık rastlanan etkenidir (mortalite %70).

Bakteriyemisinin tipik deri bulgusu ektima gang-renozumdur

 İ.V. ilaç alışkanlığı olanlarda spinal osteomyelit etkenidir

          Bir pseudomonas kökenine panrezistan diyebilmek için mutlaka kolistine (polimiksin E) dirençli olması gerekir.

Tedavi

piperasilin, tikarsilin ve aztreonam, aminoglikozidlerle kombine edilir.

aztreonam, imipenem, ciprofloxacin, ceftazidime ve cefoperazone

 

Burkholderia pseudomallei

            mellioidozis etkenidir.

  Kemirici hayvanlarda hastalık yapar.

            En sık pnomoni ile semptom verir. Üst lobları tutan kaviteli lezyonalr yapar. Ayrıca kalp, beyin, karaciğer gibi organlarda sistemik tutulum oluşturabilir.

Tedavi

Tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, chloramphenicol, amoxicillin,  ticarcillin ve clavulanic acid, piperacillin, imipenem,3. kuşak cephalosporins.

 

Burkholderia mallei

Ruam etkenidir.

Tek tırnaklı hayvanlarda enfeksiyon yapar.

Atlarda derialtı ülseratif lezyonlar, lenf nodlarında şişme, sistemik hastalık oluşturur.

İnsanlarda meslek hastalığı şeklinde görülür.

İnsanlarda deri ve burunla ülserler, lenfanjit, ateş, sepsis oluşturur.

İnhalasyon yolu ile bulaşta pnomoni oluşur.

Tedavi:

Tetracycline ve aminoglycoside.

 

Burkholderia cepacia

    Özellikle kistik fibrozisli hastalar duyarlılık gösterirler.

    İnhalasyon yolu ile bulaşırlar.

    Nekrotizan pnomoni oluştururlar.

    CF hastalarda bakteri multi-drug rezistandır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir