Skip to main content

Bakteriyoloji

             Thiosulfate-citrate-bile-sucrose (TCBS) agarda sarı renkli koloni yaparlar.

             V. cholerae oksidaz (+) bakterilerdir. (Enterobakterilerden farkı)

            H2S oluşturmazlar.

Normalde hastalık yapabilmek için 1012 bakteri gerekirken mide pH’ı alkali ortama kaymışsa 105 bakteri yeterlidir.

             V. cholerae invazif değildir. V. cholerea enterotoksini aracılığıyla hastalık oluşturur.

             Enterotoksin adenilat siklaz üzerinden etkiyerek cAMP düzeyini artırarak sıvı-elektrolit kaybına neden olur.

Toksin ısıya ve aside duyarlıdır.

Büyük hacimde, sulu ishal koleranın temel belirtisidir.

V. chloreadaki kansız dışkıyı tanımlamak için pirinç suyu deyimi kullanılır.

 Tedavi uygulanmadığında ölüm %40’tır.

Enterotoksin A1 ve A2 olmak üzere iki fragmandan oluşmuştur.

Kronik taşıyıcılık bakterinin safra kesesinde taşınmasıyla olur.

Kolera şiddetli değilse yüksek ateş görülmez.

Kolerada sıvı kaybı ile birlikte, oluşan klinik tablo:

Halsizlik

Deri turgor tonusunda azalma

Ses kısıklığı

Tırnaklarda siyanoz

Kuru paslı dil

Ekstremite ve karın kaslarında ağrılı kramplar

Oligüri

Hemokonstrasyon

Metabolik asidoz

Hipotansiyon

Letarji

Hipovolemik şok

Tedavide

sıvı-elektrolit replasmanı yapılır

Antibiyotik olarak tetrasiklin

 

PROTEUS

CAMPYLOBACTER

Gram (-), spiral, martı kanadı şeklinde mikroaerofilik basillerdir. (%5 O2 ve %10 CO2)

2 önemli üyesi vardır:

          C. jejuni

C. Coli

C.fetus

          Campylobacter özellikle çocuklarda enterokolitin sık rastlanan bir sebebidir. Ender olarak sistemik enfeksiyona neden olur.

            C. Jejuni, ince barsakları invaze ederek hemorajik nekrozla giden gastroenterit yapar.

            Bulaşma fekal-oral yoldandır.

 C. jejuni oksidaz (+)’tir.

             Campylobacter üreaz (-)’tir.

C. jejuninin neden olduğu enterokolitde sulu, kötü kokulu ishal ve ateş ile birlikte karın ağrısı vardır.

Diyareden yaklaşık 2-3 hafta sonra Guillain-Barre sendromu gelişebilir.

C. fetus oportuvistik davranıp, immun yetmezlikli hastalarda bakteremi şeklinde sistemik enfeksiyona sebep olur.  Diğer campylobacterlerden farklı olarak hücre duvarında kapsül benzeri bir S proteinine sahiptir.

Tedavi:

Gastroenterit genelde kendini sınırlar

Eritromisin

HELİCOBACTER PYLORİ

Spiral şekilli, gram (-) bakteridir, mikroaerofiliktir. Oksidaz, katalaz ve üreaz (+)’tir.

H.pylori taşıyan insanların büyük bir bölümü asemptomatiktir.

 Duodenal ülserlilerin %90’ı, gastrik ülserlilerin %70’inde (+)’tir.

 Gastrik antrum ve duodenumda gastrik metaplazili alanlarda daha çok bulunur.

Mukus tabakasının altında, epitelyal yüzeye yakın lokalizasyondadır.

Polar flajelleri vardır

Epitel yüzeyine yerleşir. İnvazyon göstermez

 Müsinaz ile mukus tabakasını penetre eder

 Pilileri tutunmaya yardımcı olur

Üreaz ile yakınındaki mide asidini nötralize eder

          Warthin-starry gümüşleme yöntemi ile boyanır

          Gastrit, peptik ülser ve mide kanseri ile ilişkilidir

H. pylori’nin gastroösefagial reflü, gastroparezi, alt ösefagus adenokarsinomu ve midenin kardia bölümünde görülen lezyonlarla ilişkisi yoktur.

          Midede epitel ve lamina propriada PMNL ve mononukluer infiltrasyonla giden gastrite neden olur

Fukoz taşıyan reseptörlere bağlanır

         MALT lenfomada önemli risk faktörüdür

Epigastrik ağrı, zaman zaman bulantı, kusma, anoreksi ve gaz şikayetlerine sebep olabilir

Tanı

Üreaz aktivitesine dayanan nefes testi( 13C- or 14C-işaretli üre)  kullanılabilir. Nefes testinde solunum havasındaki radyoaktif CO2 bakılır. (Tedavinin başarısını ölçmek için kullanılan en yararlı yöntemdir. Tedaviden en az bir ay sonra bakılmalıdır).

Mide biyopsisinden alınan örnekte üreaz aktivitesine bakılır (renk işaretli üre solüsyonu)

Gaitada antijen H.pilori eredikasyon tedavisinden sonra kontrol amaçlı yapılır.

H.pylori enfeksiyonunun muhtemel etki mekanizması:

    Sitotoksin salınımı

             Üreaz açığa çıkartır

             Doku hasarını toksin üreterek yapar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir