Skip to main content

Bakteriyoloji

            Hastalarda ateş oluştururlar.

            Hücreler üzerinde spesifik resöptörleri yoktur.

Endotoksin, makrofajlarda bulunan CD14 reseptörüne bağlanır ve uyarı TLR4 vasıtasıyla hücre içine iletilir. Makrofajdan TNFalfa, IL1, IL6, IL8, IL12 salınır.

Kromozomal genler tarafından sentezlenirler.

Gram (-) bakterilerin bir parçası olduğundan genellikle bakterilerin ölümü ile serbestleşir.

 

PROKARYOTİK HÜCRELERDE GEN DEĞİŞİMİ

Bakterilerde gen değişimi 3 yolla olur:

1. Transformasyon

2. Transdüksiyon

3. Konjugasyon

A. Konjugasyon

Genetik materyalin (genellikle plazmidler) alıcıdan vericiye fiziksel temasla aktarılmasıdır.

Teorik olarak yeterli süre tanındığında bir bakterideki genetik materyalin tamamı bu yolla aktarılabilir.

Plazmidler ekstrakromozomal çift iplikli sirküler DNA parçalarıdır. Bakteri DNA’sından ayrı olarak replike olabilirler.

             R faktörleri  İlaca direnç sağlayan genleri taşır.

B. Transdüksiyon

Konakçı DNA dizinlerinin faj aracılığıyla aktarımıdır.

Ilımlı fajlar (Difteri) ve bazı özel şartlarda litik fajlarla gerçekleşir.

C. Transformasyon

Uyumlu bakteri tarafından çıplak DNA parçalarının hücre duvarından doğrudan ayrımı ve rekombinasyonudur. Doğada seyrek görülür.

Transformasyon en çok pnomokoklarda görülür.

 

 

 

 

ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMASI

Antibiyotikler etkilerini 5 mekanizma ile gösterirler:

1. Protein sentezini bozarlar

2. Hücre duvar sentezi inhibisyonu

3. Hücre membranını işlevinin değiştirilmesi

4. Nükleik asit sentezinin inhibisyonu

5. Metabolik antagonistik etki

 

HÜCRE DUVARI SENTEZİ

İNHİBİTÖRLERİ

1-Beta-Laktamlar

2-Glikopeptidler

 

 

1-BETA LAKTAMLAR

          Beta laktamlar, hücre duvarı sentezini engelleyerek ve bir ölçüde de otolitik enzimleri aktive ederek bakterisidal etki gösterirler.

Temel olarak renal yolla ve tubuler sekresyonla atılırlar (nafcililin, oxacillin, ceftriaxone, cefoperazone hepatik yolla elimine edilir)

Bakteri hücre duvarının sentezi, transpeptidaz, karboksipeptidaz ve endopeptidazlar gibi bazı özel enzimler tarafından düzenlenir.

Bu enzimlere beta laktam antibiyotikleri bağlayabilme özellikleri nedeniyle penisilin bağlayan proteinler (PBP) adı da verilir.

Yapısında peptidoglikan bulunmayan mikroorganizmalara mycoplazma, ureoplasma, seferoplast, protoplast, L formu, virusler, mantarlar ve parazitlere etkisizdir.

A) Penisilinler

1. Doğal penisilinler

Penisilin G

Penisilin G’nin (benzil penisilin) ilaç olarak kullanılan formu, kristalize penisilin G şeklindeki potasyum veya sodyum tuzudur.

Sodyum yüklenmesine neden olmayan potasyum tuzu rutin olarak kullanılır, ancak böbrek yetmezliği durumlarında potasyum retansiyonunu engellemek için sodyum penisilin G kullanılmalıdır.

        Penisilin G beta laktamazlara duyarlı ve aside dayanıksızdır. Midede inaktive olduğu için oral yolla kullanılmaz, sadece parenteral verilebilir.

Böbreklerden hızla atılması nedeniyle, uzun süreli plazma düzeyini koruyabilmek amacıyla geliştirilen depo türevleri prokain penisilin G ve benzatin penisilin G’dir.

       Prokain penisilin G 24 saat boyunca, benzatin penisilin G ise yaklaşık dört hafta antibakteriyel etkinlik gösterir.

       Geneliikle Gram (+ ) enfeksiyonlarında kullanılır.

       Penisilin V (fenoksimetilpenisilin).

Aside dirençli olmaları nedeniyle ağız yoluyla kullanılabilirler. Etki spektrumu penisilin G’ye benzer.

Penisilinlerin vücut sıvılarına ve BOS’a geçişi iyidir, fakat hücre içine iyi geçemezler.

2.Aminopenisilinler:

        Tümü aside dirençli ve yarı sentetik ilaçlardır. Anıpisilin penisilin G’nin etkili olduğu tüm mikroorganizmalara hemen hemen aynı derecede etkilidir.

        Doğal penisilinlerden en önemli farkı gram negatif aerop basillere olan etkinliğidir. Fakat Enterokok ve Lisreia enfeksiyonlarının tedavisinde ampisilin penisilin G ye tercih edilir. Bu nedenle genitoüriner ve gastrointestinal ameliyata alınacak endokardit riski bulunan vakalara ampisilin + aminoglikozit profilaksisi uygulanır.

Penisilin G gibi ampisilin de, beta laktamaz salgılayan stafîlokoklar ve gram negatif bakterilere etkili değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir