Skip to main content

Bakteriyoloji

          Başlangıçta sulu mukuslu olan dışkı sonra kanlı bir hal alır.

          Enterotoksin adenilat siklaz üzerinden etki göstermeden sıvı-elektrolit kaybına neden olur.

         Shigella hem toksin salgılayarak hem de invazyon yaparak etkisini oluşturur.

Toksin 60S ribozomal subünitte irreversibl olarak bağlanır ve protein sentezini peptidin uzaması aşamasında inhibe eder.

Protein sentezini inhibe ederek etkili olan toksinler
Difteri toksini ve P. aeroginosa’nın ekzotoksin A’sı  →→→ EF2 inhibisyonu
  EHEC’nin Verotoksini ve Shiga toksin →→→ 60S (28S) rRNA’ya etki ederek

Shigellozis 5-7 gün içinde geçer.

Shigellozisin ana tedavisi sıvı elektrolit tedavisidir.

Multipl ilaca dirençli suşlar bulunduğundan tedaviden önce duyarlılık testlerinin yapılması zorunludur.

Tedavide siprofloksasin (Co-trimaksazol ve kloramfenikol tercih edilen antibiyotiklerdir.)

KLEBSİELLA

Gram (-) kapsüllü, hareketsiz basillerdir.

 Laktoz (+) ve Üreaz(+)’ tirler.

Besi yerlerinde geniş mukoid M tipi koloniler yapar.

Sıklıkla barsakta bulunsalar da toprak ve suda da bulunurlar.

En önemli patojeni K. pneumonia’dır.

K antijeni (kapsül) patogenezde önemlidir.

Normal kişilerin %10 kadarında solunum yollarında bulunabilir.

Konak zayıflayacak olursa (alkolizm, solunum yolu enfeksiyonları vs) pnömoni oluşturur

  Pnömoni hemorajik nekrotizan karakterdedir.

   K.pnomoni ve K.oxytoca hastane enfeksiyonuna yol açarlar.

             K.rhinoscleromatis burun ve farinkste destrüktif bir granülomaya neden olur.

             K. ozanea atrofik rinitle beraberdir.

             Fırsatcı patojendir.

İV kateterizasyon, solunum entübasyonu ve idrar yolu girişimi uygulanmış hastanede yatan hastalarda patojenlerdir.

Tedavide direnç göz önüne alınarak (ESBL) sefotaksim ve aminoglikozid gibi kombine tedaviler ön görülür.

Genel olarak kateterlerin zamanında değiştirilmesi ve hijyene dikkat edilmesi bu bakterilerin enfeksiyonunu azaltır.

 

PROTEUS

Gram (-) hareketli basillerdir.

Laktoz (-)’tirler.

 Üreaz (+)’tir ve H2S üretirler.

Bazı türler çok hareketlidir kanlı agarda sıvanma etkisi gösterir.

        PROTEUS

          Ekzotoksinleri yoktur.

Primer olarak hem hastane dışı hem de hastane içi İYE’na neden olurlar.

Proteus idrarı alkalileştirir, bu nedenle radyo opakt magnezyum-amonyum fosfat (strivüt) taşlarına neden olur.

Bazı proteusların OX-2, OX-19 ve OX-K gibi hücre duvarı O antijenleri riketsiyaların bazı türleriyle çapraz reaksiyon verir. Proteusların bu O antijenleri Weil Feliks testinde riketsiyalar ile çapraz reaksiyon verir.

   Proteus türleri pnömoni, yara enfeksiyonları ve septisemiye de neden olabilir

             P. mirabilis idrar yolu enfeksiyonuna sebep olur.

  P. morganii ve P.mirabilis nazokomial enfeksiyon etkenidirler.

 P. mirabilis penisiline duyarlıdır. Acak aminoglikozit ve sefalosporinlerde etkilidir.

VİBRİONACEAE ve CAMPYLOBACTERİACEAE

VİBRİO’LAR

Önemli vibriolar
Organism Hastalık
V cholerae serogroups O1 ve O139 Epidemic ve pandemic cholera
V cholerae serogroups non-O1/non-O139 Cholera benzeri ishal
V parahaemolyticus Gastroenteritis
Diğer
  V mimicus, V vulnificus, V hollisae, V fluvialis, V damsela, V anginolyticus, V metschnikovii Kulak, yara enfeksiyonu

 

 Ana patojeni V. cholerae, koleranın etkenidir.

Vibriolar, virgül şeklinde Gram (-) sporsuz, kapsülsüz basillerdir.

Polar flajelleri vardır. Bu sayede hızlı hareket edebilirler.

          V. parahaemolyticus aşırı tuzlu ortamda yaşamaya uyum sağlamış bir deniz bakterisidir. V. parahaemolyticus, midye gibi kabuklu deniz ürünleri ve pişmemiş balık etlerinin yenmesiyle bulaşır. İnsanlarda en sık oluşturduğu enfeksiyon gastroenterit’tir.

            Vibrio vulnificus alkolizm ve karaciğer hastalığı olan kişilerde mortal seyreden sistemik enfeksiyona sebep olur. V. Vulnifikus bağımlı yara yeri enfeksiyonları saatler içinde progresyon gösterir. Bülloz deri lezyonları, miyozit, sellülit oluşur.

 V. chloreae primer olarak su ve gıdaların insan kaynaklı fekal kirlenmesi ile bulaşır.

           Kültürleri alkali ortam içerirse daha iyi ürerler. (ayırıcı özellik)

V. cholerae enfeksiyonu en çok sonbahar ve yaz aylarında görülür.

Asitlere karşı dayanıksızdırlar (En önemli bariyer mide asitidir).

Mansur besi yerinde üretilir (K+ tellurit, safra tuzları ve jelatin)

         Direkt ishalden yapılan yaymanın faz-kontrast mikroskobi invelemesinde hareketli bakteriler görülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir