Skip to main content

Bakteriyoloji

kolesistit

          endokardit

          menenjit

Bakteri virulansı ve konağın direnci önemli rol oynar.

Tifoid ateş

 Klinik tabloyu oluşturmak için 105 – 109 bakterinin alınması lazımdır.

Tifoid ateşin 7-14 günlük inkübasyon peryodu vardır.

1. hafta geceleri 40 oC’ye yükselen ve sabahları ise bir miktar düşen ateş görülür.

Tifoid ateşin en belirgin özelliği; ateşin yükselmesine paralel nabız artışı yoktur. (Rölatif bradikardi)

 

Tipik klinik tablo 2. haftada oluşur:

Karında şişlik

Splenomegali

Hepatomegali

Kabızlık

Karında rozeol maküller. (basmakla solar)

            “Rose Spot” döküntülerinden yapılan kültürlerde S. typhi üretilebilir.

Hastalık 3. haftada çözülmeye başlar. Fakat barsak kanaması  ve perforasyonu gibi komplikasyonlara karşı uyanık olmak lazımdır.

Tifo hastalarının %3 kadarı kronik taşıyıcılığa dönüşürler.

          Barsak perferasyonu olduğunda ateş aniden düşüp nabız artar bu duruma ölüm hacı denir.

Ateşin yavaş düşmesi iyi prognozu gösterir.

         Tifoda göreceli lökopeni vardır.

1. haftadan itibaren kan kültürü (+)’tir.

             Tifoda portörler gaita kültürleri 1 yıl boyunca daima pozitif sonuçlanan kişilerdir.

Tanı:

Serolojik olarak O (IgM) ve H (IgG) antijenlerine karşı Gruber Widal tüp aglütinasyon testi yapılabilir.

Enterik ateşte etken mikroorganizmayı ilk hafta kan kültüründe üretme şansı daha fazladır.

Salmonellalar laktoz negatif olduğundan Mc Conkey veya EMB agar besi yerinde renksiz koloniler oluşturur.

TSI besiyerinde alt kısım sarı (asit), üst kısım kırmızı (alkali) görünüme neden olduğu gibi, gaz oluşturur ve besi yerinde ferroz sülfat bulunduğundan H2S oluşturarak besiyerini siyaha boyar. (Shigella H2S ve gaz oluşturmaz).

S.typhi diğer salmonellalardan farklı olarak gaz oluşturmaz ve az miktarda H2S oluşturur.

Tedavi:

Gastroenterit genel olarak kendisini sınırlandırır. Sıvı – elektrolit replasmanı yeterlidir.

         Gastroenteritlerde antibiyotik kullanımı hastalığı kısaltmaz ve belirtileri hafifletmez hatta bakterinin atılım süresini uzatabilir. Antibiyotik kullanımı sadece yenidoğan ve septisemi ile yaygın apse riski altında olan kronik hastalığı bulunan kişilerde endikedir.

         Enterik ateş ve septisemide seçilecek ilaçlar; Kloramfenikol, ampisilin, yada trimetoprim – sülfametoksazol’dür.

Duyarlılık testlerine göre 3. kuşak sefalosporinler ya da kinolonlarda tercih edilebilir.

S. typhi için iki tür aşı bulunmaktadır. Fakat bunlar sınırlı (%50-80) korunma sağlar.

SHİGELLA

 Shigella dizanteri etkenidir.

Shigella Gram (-), sporsuz, hareketsiz basildir.

Shigella’lar salmonellalardan iki özellikleriyle ayırt edilir:

            1. Hareketsizdir

            2. H2S üretmezler

Özellikler

            Shigellalar enterik bakteriler arasında en etkili patojendir. (Virulansı en yüksek)

100 kadar bakteri alınması hastalığa yapmaya yeter.

Shigella bir insan hastalığıdır. Genel olarak semptomsuz taşıyıcılar aracılığıyla insandan insana bulaşır.

 

 

Shigella tipleri:

S. dysenteriae

S. fleksneri (Türkiye’de en sık görülen tip)

S. boydii

S. sonnei (Çevre koşullarına en dayanıklı tür)

S. dysenteriae mannitolü fermente etmemesiyle diğer şigellalardan ayrılır.

S. Sonnei ise diğer şigellalardan farklı olarak laktoza geç etki eder, dış ortam şartlarına en dirençli şigelladır.

Hastalık distal ileum ve kolon mukozasında meydana gelir.

          Shigella enterotoksininin sitotoksik etkisi vardır. (Nörolojik etkileride vardır)

           S. dysanteriae’nin en sık komplikasyonu konvülzyondur.

En sık gastroenterit yapan shigella türü S. flexneri’dir.

Shigellozis temelde kolit şeklindedir.

İnkübasyon süresi 1-4 gündür.

          Baş ağrısı, halsizlik, ateş, üşüme ve titremeyle başlar sonra şiddetli karın ağrısı, tenezm ve kanlı ishal olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir