Skip to main content

Bakteriyoloji

EHEC olduklarını belirlemenin en kolay yolu sorbitol fermentasyonunun araştırılmasıdır. Diğer tüm E. coli’ler sorbitol pozitif iken, E. coli O157:H7 sorbitol negatiftir. Bu nedenle EHEC enfeksiyonundan kuşku­lanılan hastaların dışkı kültürlerinin direkt olarak %1 sorbitol içeren besiyerlerine yapıl­ması erken tanıda önemlidir.

Enterotoksijenik form:

Plazmid’le kodlanan iki farklı ekzotoksinleri aracılığıyla ishal yapar: (Enterotoksin)

            1. ısıya dirençsiz ve adenilat siklazı aktive ederek cAMP’yi artırarak etki eden enterotoksin.

            2. ısıya dirençli ve guanilat siklazı aktive ederek cGMP’yi artırarak etki eden enterotoksin.

Enterotoksin üreten suşlar barsak mukozasını istila etmez ve sulu kansız bir ishale neden olurlar.

            Turist diyaresinin en sık etkeni enterotoksijenik E. coli’dir.

Enterotoksijenik ishal kendi kendini sınırlar 1-3 günde kendiğinden geçer.

             Neonatal menenjite sebep olan E. coli suşları genel olarak K antijeni denen özel bir kapsül

yapısına sahiptir.

E.coli kökenlerinin %75’i K1 kapsül antijenine sahiptir ve bu antijen N. Meningitidis’ in grup B kapsüler polisakkariti ile çapraz reaksiyon verir.

Tedavi

Komplikasyonsuz aşağı idrar yolu enfeksiyonunda co-trimaksazol veya ampisilin ile oral yoldan 1-3 günde tedavi edilebilir.

E. coli sepsisinde 3. kuşak sefalosporinler + Aminoglikozidler beraber kullanılır.

         Neonatal menenjitte ampisilin + AG birlikte verilir. E. coli ishallerinde antibiyotik tedavisi gerekmez fakat co-trimaksazol semptomların süresini kısaltabilir.

 

SALMONELLA

Gram (-) aerob ve fakültatif anaeropturlar.

Kapsülsüzdür ve genel olarak hareketlidirler.

Normal barsak florasında bulunmaz.

Laktaz (-)’tirler.

Çoğu H2S üretir ve safra tuzlarına dirençlidir.

Klorlama ve pastörizasyona duyarlıdır.

Tipleri

S. typhi

S. cholerasuis

S. Enteritidis

S. Paratifi A

S. Paratifi B

Özellikleri:

S.typhi ve S.paratypi’ nin tek rezervuarı insandır.

            Vİ antijenleri S. typhinin tiplendirilmesinde kullanılır.

            Vİ antijeni bakteriyi fagositoza karşı korur.

            Vİ antijeni tifo taşıyıcılığını tesbit etmede kullanılır.

            Vİ antijeni sadece canlı bakteri varlığında bulunur.

            O somatik antijeni LPS yapısındadır.

O antijenine karşı oluşan antikorlar IgM tipindedir.

Bu IgM tipindeki antikorlar aktif hastalıkta yükselir.

 H kirpik antijeni protein yapıdadır.

 H antijenine karşı IgG türü antikorlar oluşur.

             O ve H aglütininlerinin yüksek değerleri enfeksiyon tanısında kullanılır.

             Endotoksinleri aracılığıyla hastalık yaparlar.

Oral yolla bulaşırlar.

             105 bakteri enfeksiyon için yeterlidir.

Pasajın yavaş olduğu terminal ileumda mukozayı invaze ederler.

Lenfatik dokuyu özellikle peyer plaklarını tutarlar.

Salmonella peyer plaklarındaki plazma hücrelerine girer ve orada çoğalırlar.

Lenfatik yolla dolaşıma katılır.

Kemik iliği, dalak, karaciğer ve diğer RES elemanlarına yerleşirler.

Safra kesesinede lokalize olurlar. (Kronik taşıyıcılık)

Salmonella, mukoza ve submukozada nekroz, ülser ve hemoraji yapar.

Safra kesesinde lokalize olan bakteriler tekrar barsağa geçerse yeni bir siklus başlatabilirler.

Salmonellalar 4 tip klinik görünüm verir:

            1. Gastroenterit

            2. Tifoid ateş (enterik ateş)

            3. Septisemi ve lokal organ enfeksiyonu

            4. Asemptomatik kolonizasyon

 

Gastroenterit

Salmonellozun en yaygın formudur.

Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis tarafından oluşturulur.

Kontamine yiyeceklerin alınmasından 6 saat – 2 gün arasında başlar.

Ateş, diyare (kansız), bulantı, kusma ve karın ağrısı ile seyreder.

Gastroenterit 2-5 gün içinde kendiliğinden geçer.

Mide asiti bu enfeksiyonlar için iyi bir bariyerdir.

Septisemi

Septisemiye en sık S. cholerasuis sebep olur.

Salmonellozlu enfeksiyonların %5-10’unu oluşturur.

Bakteri barsaklarda duraklamadan dolaşıma katılır.

Yerleştiği organlara göre semptomlar ortaya çıkar.

Septisemi sonucu en sık rastlanan sekeller:

 osteomyelit

 pnömoni

          pulmoner abse

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir