Skip to main content

Bakteriyoloji

            1. Fakültatif anaeropturlar.

            2. Glikozu fermente ederler.

            3. Enerji üretirlerken nitratları nitritlere indirgerler.

            4. Oksidaz (-)’tirler (diğer gram (-) basillerden ayırır)

Bu 4 reaksiyon enterobactericea’yi P. aerouginosadan ayırt etmeye yarar.

            Enterobakteriler, gastrointestinal sistem dışında en sık üriner sistem enfeksiyonuna neden olurlar.

Enterobakterileri tanımlamak için Endo agar, EMB ve Mc Conkey besi yerleri kullanılır.

            Salmonella ve Shigella, laktozu fermente etmemeleriyle  diğer enterik bakterilerden ayrılırlar.

Antijenik özellikleri

Antijenik özellik gösteren 4 temel yapı vardır:

            1. Pilus/fimbrial antijenler

            2. O. antijenleri

            3. H. antijenleri

            4. K. Antijenleri

                O antijeni bakteri duvarı ile ilgilidir. O antijenleri lipopolisakkarit yapısındadır.

H antijeni kirpik antijenidir ve flagele yerleşmiştir. H antijenine karşı organizmada IgG yapısında antikor oluşur. H antijeni sadece kamçılı bakterilerde mevcuttur. H antijeni özellikle üriner sistem enfeksiyonlarında önemlidir

K antijenide polisakkarit yapısındadır. Isıya dirençlidir. K antijeni virulanstan sorumludur.

Pilus ve fimrialar özellikle E. coli’nin etken olduğu üriner sistem enfeksiyonlarından sorumludur.

O antijeni

Pilus ve fimrialar

 

ENDOTOKSİNLER

Patogenez

Tüm gram (-) bakterilerde endotoksin bulunur.

Endotoksin lipopolisakkarit yapısındadır.

Endotoksin ısıya dayanıklıdır.

Endotoksin verildiğinde ilk görülen reaksiyon ateştir.

Ekzotoksinlere göre endotoksinlerin toksitesi daha azdır.

            Lipopolisakkaritin toksik parçası lipid A kısmıdır.

Gram (-) bakterilere ait endotoksinler septik şoka sebep olur.

 

Endotoksinlerin biyolojik etkileri:

            1. Ateş IL-1’e bağlıdır.

            2. Hipotansiyon, bradikinin ve nitrik oksit tarafından oluşturulur.

            3. Koagulasyon (DIC), Faktör XII (Hageman faktörü)’nin aktivasyonu sonucu oluşur.

            4. Enflamasyon, alternatif compleman yolunun aktivasyonu ile olur.

            5. İmmünolojik reaksiyon, makrofajların aktivasyonu sonucu B lenfositlerin antikor üretmeleriyle gerçekleşir.

Endotoksinler tüm bu etkilere doğrudan neden olmazlar.

Endotoksinlerin etkilerine aracılık yapan başlıca maddeler:

            1. IL-1

            2. TNF

E. COLİ

            Gram (-), fakültatif anaerob, peritriköz flagellası ile hareketli basillerdir.

            Normal barsak florasında bol bulunur.

E. coli kalın barsak ve dışkıda en bol bulunan fakültatif anaeroptur.

            E. coli, idrar yolu enfeksiyonları ve Gram (-) basil sepsisinin en sık rastlanan sebebidir.

Prognozu en iyi olan bakteriyel septisemi etkeni E. coli’dir.

            Galaktozemi’li hastalarda en sık sepsis etkeni E. coli’dir.

            Abdominal cerrahi sonrası oluşan peritonitten en sık izole edilen mikroorganizma E. coli’dir.

EMB agarda laktoz pozitif metalik refle veren sarı yeşil koloniler oluşturur.

E. coli tipleri:

EPEC (Enteropatojenik)

 ETEC (Enterotoksijenik)

EHEC (Enterohemorajik)

EIEC (Enteroinvazif)

             EAggEC(Enteroagregatif)

Enteroinvazif form:

Dizanteri benzeri kanlı mukuslu ishal yapar.

            Sereny testinde, kobay gözüne EİEC olduğu kuşkulu E. coli damlatılmakta ve kobay gözünde keratokonjunktivit ortaya çıkması beklenmektedir.

Enteropatojenik form:

Enterositlerde yapışma-bozma ‘’attaching-effacing’’ mekanizmasıyla mikrovilluslarda hasara neden olur.

Daha çok süt çocuklarında ishal yapar.

 

Enteroagregatif form

Gelişmekte olan ülkelerde kronik, persistan çocuk diyarelerinin etkenidir. EAggEC’ler ince barsaklarda yerleşirler, ancak toksin salgılamaz ve invazyon yapmazlar.Hastalığın patogenezinden, bakterinin insan barsak hücrelerine agregatif yapışma özelliği sorumludur

Enterohemorajik form:

Sitotoksinleri aracılığıyla hemorajik kolit yapar.

Tablodan Shiga – benzeri toksin (verotoksin) sorumludur (Lizojenik bir bakteriyofaj ile kodlanır).

Vero ve şiga toksin konak hücrede 60S ribozoma(28S alt birimi) bağlanarak protein sentezini inhibe eder.

Enfektif dozu düşüktür (50-100 bakteri).

          Verotoksin, hemorajik kolit (ateşsiz, lökositsiz kanlı ishal) ve Hemolitik üremik sendrom (HÜS) yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir