Skip to main content

Bakteriyoloji

Tanı

Boyama ve kültür ile konulur.

Boyama ile gram (+) difteroidlere benzer basiller görülür.

Kanlı agarda ürer

         BOS incelemesinde bakterinin tespit edilemez, çünkü BOS’ta bakterinin tespit edilebilmesi için gerekli olan sınır konsantrasyonunun (10000/ml) altında bakteri bulunur.

Tedavi

            ampisilin + gentamisin

            TMP+SMX

 

 

TMP+SMX

GRAM-NEGATİF KOKLAR

Bu grupta iki önemli patojen vardır:

            1. N. meningitidis

            2. N. Gonorrhoeae

Neisserialar Gram (-), aerob diplokoklardır.

Neisserialar, haraketsiz, sporsuz ve hücre içi bakterilerdir.

N. meningitis belirgin bir kapsüle sahip iken N. gonorrhoeaede kapsül yoktur.

Neisserialar modifiye Thayer-Martin ve Trans Grow besiyerlerinde ürer. (%5 CO2 agar)

Meningokok maltozu fermente ederek gonokoklardan ayırt edilir.

Menengokoklara karşı aşı üretilmiştir.

            Neisserialar oksidaz pozitiftir. (Sitokrom C mevcut)

N. GONORRHOEA (GONOKOK)

Gonokoklar, Gram (-) kapsülsüz diplokoklardır. Lipooligosakkarid içerirler.

Gonokokların mevcut bir aşısı yoktur ve maltozu fermente edemezler.

Organizmaya veneral yol ile bulaşırlar.

N. gonore insidansı cinsel olarak en aktif yaş grubunda (15-25) en yüksektir.

         Yenidoğanlar doğum sırasında enfekte olabilirler.

Gonore erkekte genel olarak semptomatik iken kadında çoğunlukla asemptomatiktir.

 

 

Gonokoklarda bulunan antijenler:

        Pilus: Bu antijenlerden pilus, gonokokun virulansı için mutlaka gereklidir. Gonokok piluslar aracılığıyla mukozaya tutunur.

       Protein I (por); en önemli yüzey antijenidir. Gonokokun notrofil içinde öldürülmesinden korur. Fagolizozom oluşmasını engeller.

       Protein II (opa) : Konak hücresine tutunmayı sağlar. Gonokok CD66 (CEA) exprese eden hüğcrelere tutunuır.

protein III

Lipopolisakkarit tip

Fe bağlayan protein

            IgA1 proteaz (IgA proteaz yapan diğer bakteriler H.influenza, S.pnomoni)

         IgA1

          Gonokoklar intrasellüler yerleşimli mikroorganizmalardır.

Gonokoklar Heamophilus cinsi bakterilerden konjugasyon yolu ile plazmid kazanarak Beta laktamaz sentezleyebilirler.

            Meningokoklar ise Beta-laktamaz sentezleyemez.

Gonokokların salgıladıkları IgA proteaz konağa yerleşmeyi ve enfeksiyonun devamlılığını sağlar.

            C6-C9 eksikliği olan kişilerde gonokoklar yaygın enfeksiyonlar yapar.

C6-C9 eksikliği

KLİNİK

Gonorode 2-4 günlük inkübasyon periyodu vardır.

İnkübasyon periyodundan sonra görülen sarı akıntıda bol lökosit ve gram (-) diplokoklar izlenir.

Erkekte en sık karşılaşılan klinik tablo üretritdir.

         

         Üretrit tedavi edilmezse epididimit ve orşite bağlı steriliteye yol açabilir.

Kadında enfeksiyon genelde asemptomatik olmasına rağmen enfeksiyon gerçekleşirse daha ciddi seyreder  (Endometrit, PID). Direk yayılımla perihepatit tablosu (Fitz-Hugh-Curtis sendromu) gelişebilir. Bu sendrom özellikle klamidyada daha sıktır.

        N.gonore vajinit yapmaz (squamoz epiteli tutmaz) ve genital ülsere neden olmaz.

Gonokokların yaygın enfeksiyonlarında, bakteremi sonucu cilt döküntüleri ve küçük eklemlerde ağrı ile seyreden Artritis-Dermatitis sendromu oluşur.

            N. gonere enfeksiyonunun disseminasyonunu gösteren bulgular; süpüratif artrit (en sık), deri lezyonları ve gonokokal menenjittir.

Yenidoğanda doğum kanalından kontaminasyonla konjunktivaya yerleşerek Oftalmia Neonatarum denen tablo oluşur.

Tedavi

            Seftriakson

Gonoreli hastaların yarısında klamidya bulunabileceğinden tedaviye mutlaka doksisiklin veya azitromisin eklenmelidir.

 

 

N.MENENGİTİDİS

            Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

            İnsanda hastalık yapan en önemli suşlar A,C,Y, W 135 dir.

            Gram (-) kapsüllü diplokoktur

N. meningitidis Ig A1’i parçalayan Ig Aaz üretir.

Meningokokların vücuda giriş yeri nazofarinkstir.

Bakteryel menenjit etkenleri :

            H. influenza

            S. pneumonia

            N. menengitidis

Meningokokların 3 önemli virülans faktörü vardır:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir