Skip to main content

Bakteriyoloji

            Pseudomembranöz enterokolit yapar. (Bir yaşın altındaki çocuklarda difficilenin bağlanması için gerekli reseptörler henüz gelişmediğinden, C.difficile’ye bağlı PME gelişmez. Bu yaş grubunda PME geliştiğinde S.aureus (enterotoksin B) düşünülmelidir).

Tablo; genellikle antibiyotik tedavisinin ilk 6 haftasında görülebilmekle birlikte tedavisinin bitiminden 6 hafta sonrasına kadar da görülebilir.

En sık klindamisin kullanımından sonra ortaya çıkar.

Ayrıca; Ampisilin, sefalosporinler ve kloramfenikol kullanımından sonra da rastlanabilir.

Tanı:

Dışkıda toksin A ve B nin gösterilmesiyle konur (ELISA vb.).

Toksin B’nin hücre kültüründe stopatik etkisinin gösterilmesi altın standarttır.

 

Tedavide         

oral yolla vankomisin kullanılır.

2. seçenek metranidazoldür.

  Gram pozitif sporlu basiller
 Etken Toksin Not
Bacillus(Aerob)

 

 

 

 

B.anthracis

(Şarbon)

 

Ekzotoksini üç bölümden oluşur; ödem faktörü, letal faktör ve koruyucu antijen.Ödem faktörü adenilat siklazı aktive eder, letal faktör bir proteazdır ve hücre çoğalmasını inhibe eder.Zoonozdur. Kutanöz şarbonda ağrısız siyah kabuklu ülser (eskar)B. cereus(Besin zehirlenmesi)   Isıya dirençli ekzotoksin: S. Aureus enterotoksini gibi süper antijen, 1-6 saat enkübasyonIsıya duyarlı ekzotoksin: Kolera tosini gibi adenilat siklaz aktivasyonu yapar, 8-16 saat inkübasyonGenellikle prinç yenmesiyle ortaya çıkar. Tanı toksinin gösterilmesiyle konur.Clostridium(Anaerob)

 

 

C.botulinum(Besin zehirlenmesi)Bakteriyofajla kodlanan ekzotoksini bir nörotoksindir. Asetilkolin salınımını inhibe ederek spastik felçlere neden olurKonserve yenmesi sonucu nörolojik semptomlarC.tetaniPlazmid ile kodlanan ekzotoksini bir nörotoksindir. İnhibitör nt. GABA ve glisin salınımını inhibe ederek spastik felçlere neden olur.Erişkinde ilk bulgu trismus, neonatal tetanozda emme güçlüğüC.difficileSitotoksin kolon mukozasında hasara neden olur. Nazokomial gastroenteritlerin en sık rastlanan etkenidir.Tanı toksin A ve B nin gösterilmesiyle konurC.perfringensLesitinaz (alfa toksin, fosfolipaz C) gazlı gangrene neden olur, ısıya dirençli toksini (süperantijen) besin zehirlenmesi yapar( inkübasyon 8-16 saat)

 

SPORSUZ GRAM (+) BASİLLER

Bu grupta 2 önemli patojen vardır:

            1. Corynebacterium diphtheriae

            2. Listeria monocytogenes

 

C. DİPHTHERİAE

            Difteriye neden olur. Bilinen tek rezervuarı insandır.

            Gram (+), katalaz (+), sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz ve boyanmalarında çin harfi görünümünde basillerdir.

            Fakültatif anaerobturlar.

            Metakromatik granülleri (Ernst-Babes cisimcikleri) vardır.

C. diphtheriae’nin yegane doğal konakçısı insandır.

            Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.

Kanlı agar ve Löfler besiyerlerinde ürerler.

            Toksijenik bir bakteridir.

 

Patogenez için 2 şart vardır:

            1. Boğaza yerleşebilme

            2. İnvazyon yapabilme

Toksin bakteriyofajla taşınır

Toksinin salınması için ortamdaki Fe++ konsantrasyonun yeterli olması lazımdır.

Toksin A ve B fragmanlarından oluşur:

            B fragmanı:A’nın hücre reseptörüne yapışmasını sağlar.

            A fragmanı: toksik etkiden sorumludur.

A fragmanı toksijenik etkisini, bütün ökaryotik hücrelerde uzama faktörü (EF2-Elongation Factor)’nü inaktive ederek protein sentezini durdurma ile gösterir. (Pseudomonas toxinide aynı mekanizmayı kullanır)

            Myokard, sinir ve böbrek tübül hücreleri toksine karşı daha hassastır.

Bakteri farinks ve tonsillerde yerleşir.

Bakterinin kendisi kana karışmaz ama toksinini kana salar.

            Farinks ve tonsillerde kaldırmakla kanayan pseudomembran oluşur.

KLİNİK

Bakteriyel hastalıklar arasında kuluçka zamanı (1-4 gün) ve prodrom dönemi (12-24 saat) en kısa olan enfeksiyon hastalığı difteri’dir.

            Difterinin oluşturduğu semptomlar:

            Psödomembran

            Stridor, dispne (n. frenikus etkilenimiyle)

            Öküz boynu

Myokardite bağlı aritmi

            Akomodasyon bozukluğu ve şaşılık (n. abducens tutulumu)

            Yumuşak damak paralizi

            Göz, kulak, vajen ve deride difteri lezyonu

          Göz, kulak

            Erişkinlerde en sık ölüm nedeni myokardittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir