Skip to main content

Bakteriyoloji

Subkutan dokuda üredikten sonra sırasıyla

            papül (kaşıntılı)

            vezikül

            malign püstül

            nekrotik ülser oluşturur.

Özellikler

Lezyon etrafında ödem ve etrafında LAP meydana gelir.

Püstüller boşaltılmamalıdır.

            Kutanöz şarbonun diğer bir şekli malign formudur.

            Malign form boyun, göz kapakları, göğüs subkutan dokusunda ve mukuzalar altında yayılır.

            Malign formda yüzde, boyunda ve göz kapaklarında şişlikler olur.

Tedavi edilmeyenlerde mortalite %20’ dir.

Malign formda yüzd

AKCİĞER ŞARBONU

Nadirdir. %100 fetal seyreder.

Yüncü hastalığı da denir. Sporların inhalasyonu ile bulaşır.

İnsandan insana inhalasyon yoluyla bulaşmaz.

İki evreli klinik seyri vardır:

            1. ÜSYE benzeri seyir

            2. Dispne ve sekonder pnömoni evresi

Akciğer şarbonu sonucu regional lenf nodları ve mediastinal lenf nodlarında genişleme ve nekroz görülür.

GİS ŞARBONU

            GIS şarbonu en az görülenidir.

             Sporlu etlerin yenmesi sonucu oluşur.

 Mezenterik adenopati, hemoraji, asit ve kollaps sonucu hastalık genellikle ölümle sonuçlanır (mortalite %80).

Ayrıca beyinde perivasküler hemorajik infiltrasyon sonucunda hemorajik meningoensefalite neden olabilir.

Şarbon Tanı:

Yara kenarından sızan eksüdadan yapılan Gram ile boyalı preparatlarda çok az sayıda veya hiç lökositin olmaması, gram pozitif kapsüllü, sporsuz büyük basillerin görülmesi önemlidir. Şarbonun kesin tanısı kültür ile konulur.

Yara kenarından sızan sıvıdan yapılan ve aerop koşullarda bekletilen besiyerlerinde B. anthracis üzeri granüllü, çevresi ondüle saç görünümünde (medusa başı) koloniler oluşturur.

Bakteri aerop olması nedeniyle yarı katı dik jeloz besiyerinde ters çam ağacı görüntüsü şeklinde ürer.

 

Şarbon Tedavisi

en etkili ilaç penisilindir.

Allerjisi olanlarda tetrasiklin veya siprofloksasin kullanılabilir.

 

B. CEREUS

Gıda zehirlenmesine neden olur. Pilavın hızlı ısıtılması sporların açılmasına neden olabilir.

            Sütün bozulmasında en sık etkendir.

B. cereusun yaptığı besin zehirlenmesi 2 türlüdür:

            1. Isıya dirençli, süper antijen. Kısa bir inkübasyon evresinden (4 saat) sonra bulantı-kusma yapar. Stafilokoksik besin zehirlenmesine benzer.

            2. Isıya duyarlı, adenilat siklaz aktivasyonu (kolera toksini gibi). Uzun bir inkübasyon evresinden (18 saat) sonra ishal yapar.

Tedavisi

semptomatiktir.

 

CLOSTRİDİUMLAR

            Gram (+), sporlu ve patojenlerinin çoğu anaerob olan basillerdir.

            Tiyoglikolatlı besiyerlerinde kolay ürerler.

Tıbbi önemi olan 4 clostridium türü vardır:

            1. C. tetani

            2. C. botulinum

            3. C. perfiringes

            4. C. difficile

C. TETANİ

C. tetani tetanoz etkenidir.

            Peritrik kirpikleri vardır ve hareketlidirler.

            Zorunlu anaeropturlar.

Organizma dışında spor oluştururlar ve sporlar ısıya dayanıklıdır.

Tüm türlerde nörotoksin yapısında toksin bulunur.

            Nörotoksin protein yapısındadır ısıya ve proteolitik enzimlere dayanıksızdır.

Toksin iki bölümden oluşur:

  1. Tetanolizin: Oksijene duyarlı hemolizindir.
  2. Tetanospazmin: Isıya duyarlı bir nörotoksindir. Tetanospazmin nonkonjugatif bir plazmid ile kodlanır. Hastalık semptomları bu toksine bağlıdır.

Toksin oral alındığında etkisizdir.

C. tetani invazyon gösteremediğinden ancak bütünlüğü bozulmuş dokudan penetre olurlar.

Klinik tablo toksinin kana karışması ile meydana gelir.

Toksin snaptobrevini parçalayarak glisin salınımını engeller ve sinaptik inhibisyonu ortadan kaldırır. Bu etki presinaptiktir.

İnhibisyon sonucu kontrol edilemeyen stimuluslar sonucu kaslarda hiperrefleksi gelişir. (m. spinaliste)

KLİNİK

İnkübasyon periyodu 2 gün- 2 ay arasındadır. Yenidoğanlarda ise 3-14 gün arasındadır..

Klinik bulgular

Lokalize

Generalize

 Lokalize tetanozda: zedelenme bölgesinin civarındaki kaslarda rijidite, spazm ve ağrı vardır

Jeneralize tetanoz

En sık görülen şeklidir

Trismus, rizus sardonikus ve opistotonus vardır

Trismus, ilk ortaya çıkan ve en son kaybolan bulgudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir