Skip to main content

Bakteriyoloji

            S. agalactiae normal vajina ve oral florada bulunur.

GBS tanımı: Hippuratı hidrolize eder, basitrasin ve kotrimoksazole dirençlidir. CAMP testi pozitiftir. Bu teste S. aureus’un hemolizi, GBS tarafından artırılır.

            B grubu streptokoklar beta hemolitiktir ve basitrasine dirençlidir. (A grubu duyarlıdır).

 

 B grubu

B grubu1

 

B grubu2

CAMP testi pozitif bakteriler

  •     B grubu streptokok
  •     Listeria

 

Yenidoğanda görülen sepsisler iki tiptir :

1. Erken neonatal sepsis (İlk 7 gün)

         B grubu streptokoklar yenidoğandaki sepsisin en sık etkendir.  Erken sepsiste pnomoni sık görülür. Diğer etkenler E.coli, Listeria monositogenez

2. Geç neonatal sepsis (7 gün – 4 ay)

        Hastane kökenli flora baskındır. Menenjit ile karakterizedir. (Psodomonas, Stafilokok)

 

S. PNEUMONİAE

            Normal florada bulunabilir.

S. pnömoni Alfa hemolitiktir

S. pnömoniler diplokoklar şeklinde bulunur.

          . PNEUMONİAE

       S. pnömoniler safrada çözünürler ve optokinle inhibe olurlar.

    

S. pnömoniler

       

quellung reaksiyonu

       S. pnömonilerinin birbirinden farklı 85’ten fazla tipte polisakkarit kapsüle sahiptirler.

Tipe özgün antiserum uygulandığında kapsül şişer (quellung reaksiyonu) . Bir akut faz reaktanı olan CRP pnömokokun hücre duvarındaki C polisakkaridi ile reaksiyona girer. CRP’nin adı da burdan gelir.

Kapsül şişme reaksiyonu pnömokoklar için en iyi tanı yöntemidir.

Kapsülleri virulans faktörüdür.

        Kapsül polisakkariti primer olarak B hücre yanıtı uyandırır. (T’den bağımsız)

Hücre duvarında bulunan ve hücre bölünmesi sırasında aktive kazanan pnömolizin O (kolin amidaz) pnömokokal otolizden sorumludur. Safra varlığında pnömolizin O’ nun aktivitesi artar, bundan dolayı pnömokoklar safrada erirler.

Pnömokoklar patogenezde rol oynadığı bilinen herhangi bir toksin üretmez.

            Pnömokoklar IgA proteaz salgılayan üç bakteriden biridir (Neisseria spp, Hib).

Splenektomi, orak hücreli anemi ve nefroz gibi bazı hastalıklar pnömokoksik enfeksiyonlara kişiyi yatkın hale getirir.

            S. pneumoniaeler, pnömonilerin %75’inden sorumludur. KOAH’lı olanlarda ise H. influenzae ve M. Catarrhalis daha sık izole edilir.

            Erişkinlerde menenjitin en sık etkenidir. Lober pnömonide ilk düşünülecek mikroorganizma S. pneumaniae’dır. Klebsiella alkolik ve diyabetiklerde lober pnömoni yapar.

pnömokoku

            Balgamın paslı ve kanlı olması pnömokoku akla getirir.

S. pneumonia, pnömoni etkeni olduğunda en çok plöroziye neden olan mitroorganizma’dır.

Balgam incelemesinde:

PNL  hakimiyeti, gram pozitif diplokoklar (mum alevi şeklinde) ve idrarda latex aglutinasyonunun (+) olması pnömokok

Gram negatif kokobasil H. İnfluenzae

Balgam yaymasında bol PNL’ye rağmen mikroorganizma görülmemesi ve idrarda antijen tespiti Legionellayı,

İnterstisyel pnömoni ve lenfosit hakimiyeti viral pnömoniyi düşündürür.

           Splenektomili ve yatalak hastalarda polivalan (23-Tip) polisakkarit aşı ile bağışıklanır. (5 yıl korur)

Pnömokokların kapsülü nötrofiller ve makrofajlar tarafından fagositozunu engeller.

Tedavide

            Penisilin.

Pnömoni tedavisinde hastaneye yatırma kriterleri

  • Yaşlılık (65 yaş ve üzeri) veya 1 yaş altı bebekler
  • Altta yatan hastalık (Böbrek, kalp, akciğer hastalıkları, diyabet, kanser, immün süpresyon)
  • S. aureus, Gram negatif basil veya anaerob şüphesi
  • Süpüratif komplikasyonlar (Ampiyem, artrit, menenjit, endokardit)
  • Ayaktan yapılan tedavinin başarısız olması
  • Oral ilaç alamama
  • Taşipne (>30), Taşikardi (>140), Hipotansiyon (<90), Hipoksemi (PaO2 <60 mmHg), Mental durumda akut değişiklik.

23 tip içeren kapsül aşısı % 90 koruma sağlar. Koruyuculuğu 5 yıldır. Kapsül aşıları (pnömokok, me-ningokok, Hib) polisakkarid yapıda olduğu için T lenfositlerden bağımsız olarak B lenfositleri uyarırlar. Bu nedenle immünojeniteleri diğer aşılara göre daha zayıftır. İki yaş altında ve lenfomalılarda koruyucu etkisi yetersizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir