Skip to main content

Bakteriyoloji

M proteini S.pyogenes’in en önemli virülans faktörüdür. Bakteriyi fagositoza karşı korur.

A grubu beta-hemolitik streptokoklarda 2 tip streptolizin vardır:

Streptolizin O : Streptolizin O’ya karşı antikor oluşur. (ASO)

            Streptolizin S

            ASO titresi 200 ünitenin üzerinde ise anlamlıdır. ASO titreleri enfeksiyondan 3-4 hafta sonra yükselir. Bu yüzden geçirilmiş farenjit olgularını tesbit etmede kullanılır.

Streptokoksik deri enfeksiyonlarında ASO titresi  yükselmediğinden AntiDNAse B pozitifliğinin tanısal değeri vardır.  Streptolizin S antijenik değildir, eritrositleri hemolize ettiği için kanlı agarda streptokokların oluşturduğu beta hemolizden sorumludur.

A grubu streptokokların yaptığı önemli klinik hastalıklar:

            Streptokokal farenjit

            Scarlet fever (kızıl)

             İmpetigo (pyoderma)

             Selülitis ve Erizipel

             Akut romatizmal ateş (ARA)

             Akut glomerulonefrit (AGN)

             Endokarditis

A grubu streptokokların prototipi S. pyogenestir.

Endokarditis

S. pyogenes başlıca 3 tip hastalık yapar:

            1. Piyojenik hastalıklar (farenjit, sellülit)

2. Toksijenik hastalıklar (Kızıl, TSS)

            3. İmmünolojik hastalıklar (ARA, AGN)

Özellikler

            S. pyogenes boğaz ağrısının en sık rastlanan bakteriyel nedenidir. En sık selülit nedeni olan organizma Streptococcus pyogenes’dir..

            İmpetigonun en sık nedeni A grubu streptokoklar’dır.

Erizipel genellikle yüzdedir. Gövde ve ekstremitelerde olursa klinik tablo daha ağırdır.

            Erysipelothrix rhusiopathia streptokokların yaptığı erizipele benzer bir tablo olan erizipeloide neden olan gram (+) bir basil’dir. H2S oluşturabilen nadir gram (+) bakterilerdendir. Erizipeloid genelde kasap ve balıkçıların ellerinde görülür. Bakteri katalaz ve oksidaz (-)’tir.

S.pyogenes hyalüronik asit yapısında bir kapsüle sahip olduğundan kapsül şişme reaksiyonu negatiftir.

GAS tanımı

S. pyogenes kanlı agarda beta hemoliz yapar, basitrasine duyarlı, kotrimoksazole dirençlidir. PYR (pyrolidonil beta naphtilamid) testi pozitiftir.

 

Kızıl

Kızıl hastalığı eritrojenik toksin(Superantijen) salgılayan streptokokların oluşturduğu bir hastalıktır. Eritrojenik toksin lizojenik bir faj’la kodlanır.

Kızıl teşhisinde 2 test yapılır:

            1. Dick testi (Saf eritrojenik toksin ile)

            2. Schultz-Carlton (Anti serum ile): Schultz-Carlton tanı amacıyla kullanılır.

Klinik:

Kızılda inkübasyon periyodu 1-7 gündür. (ortalama 3 gün) Ateş, titreme, başağrısı ve kusmayla başlar. Torsiller eritematöz ve eksuda ile kaplı olarak görülür. önceleri beyaz, 2-3 gün sonra ise kırmızı çilek dili meydana gelir.

Gövdenin üst kısmı ve boyundan başlayan makülopapüler döküntüler tüm vücuda yayılır. Peroral bölgede döküntü görülmez.

Döküntü deskuamasyonla kaybolur.

        Kızılda derinin kıvrım yerlerinde, koltuk altlarında, dirsekte ve boyun kenarlarında oluşan döküntülere Pastia çizgileri denir.

Bağışıklık eritrojenik toksinin tipine bağlı olduğundan tekrar kızıl geçirilebilir.

Enfektif endokardit

            Enfektif endokarditin sık rastlanan nedeni orafarinksten zaman zaman kana giren viridans streptokoklardır. (S. viridans)

Viridans streptokokların en sık rastlanan türleri S. mutans, S. salivarius, S. milleri ve S. sanguis’tir. Optokine dirençli ve safrada erime testinin negatif olmasıyla pnömokoklardan ayrılır.

            Subakut endokarditte kalp kapakçıklarında bir deformite olması gerekir. Pnömokoktan farklı olarak optokine dirençlidirler ve safrada erimezler. %6,5 NaCI’de ürememe-leri ile de enterokoklardan ayrılırlar.

 

Subaku

 

 

Endokardit En sık etken Not
Genel olarak en sık etken Streptococcus viridans Oral florada bulunur.
Akut endokardit Staphylococcus aureus Normal veya hasarlı kapağı tutabilir. Virulansı yüksek olduğundan kapak deformitesi multipl distal apse, myokardial apse ve perikardite neden olur.
Subakut endokardit Streptococcus viridans HACEK grubu (gram negatif basil, oral florada var), Bartonella ve Coxiella (atipik pnömoni granülomatöz hepatit) subakut endokardit yapar.
Doğal kapak endokarditi Streptococcus viridans (>%50) Daha önce var olan kapak deformite zemininde gelişir.
Protez kapak endokarditi S. epidermitis Candida ve aspergillusta EKO’da geniş vejetasyonlar görülür.
IV ilaç kullananlarda S. aureus (%50) Diğerleri streptococcus, gram negatif bakteriler ( pseudomonas, serrasia) ve candida.
Gastrointestinal ve genitoüriner girişim uygulananlarda Enterokok GIS tümörü olanlarda özellikle S. Bovis endokarditi

 

B GRUBU STREPTOKOKLAR

B grubu streptokokların prototipi S. agalactiae‘dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir