Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

Adinamik ileus tanısı konmuş ise yaklaşım primer nedene göredir. Parenteral sıvı-elektrolit desteği verilir. Gerekirse erythromycin, sisaprid, metoklopramid, betanekol kullanılabilir.

 

               KARACİĞER

 

KC’in en küçük fonksyonel birimi lobüldür. İnsanda 50.000-100.000 lobül vardır. KC hücreleri ve sinüzoidler arasındaki potansiyel boşluklara “Disse aralığı” denir. KC’in kanlanması hepatik arter ve portal ven tarafından sağlanır. Portal ven yolu ile KC’e dakikada 1100 ml, Hepatik arter yolu ile de dakikada  350 ml kan gelir. Dolayısıyla KC’in dakika kan akım hızı 1500 ml’dir. Bu da kardiak debinin % 25-30’unu oluşturur.

Portal venden KC’e olan kan akımının basıncı 6-10 mmHg (ortalama 9 mmHg)’dır. Hepatik venlerde V. Cava inf.’a akan kanın basıncı ise O mmHg’dır. Patolojik durumlarda portal ven basıncı 20-30 mmHg’a ulaşabilir. Hepatik vasküler direncin arttığı en sık neden KC sirozu’dur. Hepatik venöz sistemde basıncın 4-8 mmHg yükselmesi, 200-400 ml kan göllenmesine neden olur. Hepatik konjesyonun en sık sebebi ise kalp yetmezliğidir.

Hepatik venöz basıncın yükselmesi sinüzoidlerin aşırı geçirgenliğinden dolayı drenajın artmasına neden olur, KC kapsülünden sızma ile abdominal kavitede sıvı toplanır. Bu sıvı plazmaya benzer.
Portal sistemde basınç artışı barsaklarda da ödeme yolaçar. Ancak gelişen kollateraller bu basıncı düşürür ve sıvı geçişini azaltırlar.

 

KARACİĞER

KC’in metabolik fonksyonları:

-Karbohidrat metabolizması:

Glikojenin depolanması

Fruktozun ve Galaktozun Glikoza dönüştürülmesi

Glukoneogenezis

-Yağ metabolizması:

Yağ asitlerinin beta oksidasyonu ve asetoasetik asit oluşumu

Lipoproteinlerin büyük kısmının sentezi

Kolesterol ve fosfolipid sentezi

Karbohidrat ve proteinlerin yağa dönüştürülmesi

-Safra asitleri metabolizması:

Safra asitleri sadece KC’de sentezlenir. Feçes ile atılır. Safra tuzları, kolesterol ve fosfolipidler safra yollarını geçerek yüksek oranda safra kesesine gelirler. Gece açlığını takiben safra asitlerinin % 95’i safra kesesine salınır ve yemekle, kolesistokinin gibi GIS’ten salınan hormonlara da cevap olarak kese duvarı kontrakte olur. Safra tuzu, endojen fosfolipid, kolesterolün mixt miçeller solüsyonu barsaklara geçer. Safra asitleri ileum distalinden aktif transportla, dihidroksi safra asitleri de jejenumda pasif diffüzyon ile absorbe olurlar. Kolonda da konjuge olmayan safra asitlerinin reabsorbsyonu pasif difüzyonla olur. Böylece safra asitlerinin enterohepatik sirkülasyonu gerçekleşir.

Hemoglobin yıkımının major ürünü olan biluribin de safrayla atılır. Bu madde çok toxiktir ve tüm hücre membranlarından kolayca geçebilir. Biluribin albuminden ayrılarak Y ve Z proteinlerinden birisi ile birleşir ve KC hücre membranından absorbe edilir. KC hücresinde bu proteinden de ayrılarak % 80 biluribin glikuronid şeklinde, % 20 sülfat ve diğer maddelerle konjuge olmaktadır. Bu formda aktif transportla safra kanallarına geçer. Biluribin barsakta bakterilerin de etkisi ile ürobilinojen haline dönüşür. Ürobilinojenin bir kısmı barsakta absorbe olur, kana döner. Bunun büyük kısmı KC’den itrah edilerek safra ile yeniden barsağa döner. % 5’i ise idrarla atılır. Idrarda ürobilinojen oksitlenme sonucu ürobilin’e, feçeste ise sterkobilin’e dönüşür. Mekanik dostrüksyonlarda safra akımı olmadığından bu dönüşümler olmaz, yani ürobilinojen yapılmaz. Sonuçta idrarda ürobilinojen ve feçeste sterkobilin gösterilmez.

Protein ve aminoasit metebolizması: KC’de günde 50 gr protein yapılır. Gamma globulinlerin bir kısmı hariç plazma proteinlerinin % 90’ı KC’de sentezlenir. Hipoproteinemide KC büyüyerek sentezi arttırır. KC büyük oranda amonyağı deaminasyon yolu ile üreye dönüştürür. KC yetmezliğinde kan amonyak düzeyi yükselir. KC’de ayrıca:

-Vit A, D, B12 depolanır

-Fibrinojen, protrombin, F VII sentezi

-Detoksifikasyon Sülfanamid, penisilin, eritromisin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir