Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

  Splenik arteriografi: Intra veya ekstrahepatik bir tıkanma olmadan olan portal HT etyolojisini araştırmada kullanılır. Banti sendromunda sphenik arterin ileri derecede genişlediği görülür.

  Portal Hipertansyonun doğal gidişi

Presinüzoidal extrahepatik tipte prognozu belirleyen KC yetmezliği değil, yalnızca özefagogastrik varis kanamasıdır. Her kanama % 5-10 mortaldir.

Postsinüzoidal tipteki tıkanmalarda ise KC’in ağır konjesyonu sonucu gelişen Hepatosekiler yetmezlik ve asit esas ölüm nedenidir.

Siroza bağlı portal HT prognoz KC hastalığının ciddiyetine bağlıdır. Enfeksion ve Hepatoma da diğer ölüm nedenleridir. Sirozlu hastaların % 50’sinde varis gelişir. Varislerin yarısı da kanar. Ilk varis kanamasında mortalite % 30-80’dir. Kanama % 94 oranında sengstaken-Blakemore ve diğer yöntemlerle kanama durur. Ilk kanamadan sonra yaşayanların % 25’i  2 hafta içinde, % 31’i 6 hafta içinde kanar. 6 haftadaki ölüm oranı % 41’dir.

          Özefagus varis kanaması: 2 teori vardır.

1. Mide asit sıvısının özefagusa reglüsü sonucu özefajit gelişir ve özefagus mukozası enozyona uğrayarak varisleri yırtılır.

2. Varis içi yüksek basınç nedeniyle zayıf noktadan rüptür.

         Tedavi: Taze kan verilmelidir. Trombositopeni düzeltilmelidir.

         Ensefalopatinin önlenmesi: Ensefalopatinin oluş şekli tam belli değildir. Ancak GIS’te biriken kandan kaynaklanan amonyağın etkiis vardır. Gıdalarla alınan amonyak kaynakları, amonyum iyonunun amonyağa dönüşmesine yardım eden hipokalemik alkaloz, beynin amonyak ve diğer azotlu maddelere duyarlılığını arttıran infeksionlar ve antidepressan ilaçlar bu tabloyu kolaylaştıran predispozan faktörlerdir.

Proteni kısıtlanmalı, lavmanlarla barsak temizliği yapılmalı, Oral Neomisin verilerek bakteri kolonizasyonu azaltılmalı, laktuloz verilerek amonyumun barsaklardan diffüzyonu önlenmelidir.

         a) Balon tamponadı: Sengstaken-Blakemore tüpüyle yapılır.

         Komplikasyonları: Özefagus rüptürü, Asfiksi. En sık Asp. Pnömonisi’dir.

         b) Vazoaktif ilaçlar:

         Vazopressin: Splanknik arteriollerde vazokonstrüksyon yaparak portal basıncı düşürür. Ağır kardiovasküler yan etkileri vardır.

        Terlipressin: Etkinliği yüksek ve yan etkileri daha azdır.

        Nitrogliserin: Vazopressin ile beraber verilerek doz azaltılmaya yarar. Tek başına verilirse portal basınçta çok hafif bir düşme yapar.

       Somatostatin: Sistemik kan akımına etkisi yok. Vazopressin kadar etkili.

      Endoscopik sclenoterapi: % 5 Etolamin oleat, % 5 sodyum Maruat, % 3 sodyum Tetradeayl sülfat kullanılır. Varis içine ve çevresine yapılır. Iyi merkezlerde oldukça etkin olarak kanama sırasında veya kanama durduktan sonra yapılabilmektedir. % 93 kanamayı durdurur.

 

  Acil Cerrahi Tedavi:

  -Şant dışı girişimler:

a) Transözefageal varis bağlanması: Kanama nüksü çok yüksek

b) Özefagus transeksionu: Kanama % 80 durur

c) Devaskülarizasyon-transeksion ameliyatları: Sugivra ameliyatı (paraözefago-gastrik devaskülanzasyon + özefagus transeksionu + splenektomi + vagotomi + piloroplasti).

  -Şant girişimleri: Amaç portal basıncı azaltmaktır. Ideal bir şant, özefagus varis kanamasını durdurmalı, tekrarını engellemeli, ensefalopati eğilimini arttırmamalı ve girişimin ameliyat mortalitesi düşük olmalıdır. Hasta seçimi Chıld kriterlerine göre yapılır.

 

Child sınıflaması

A                     B                     C

Serum Biluribin                 2’den az          2-3                   3’den fazla

Serum Albumin                 3.5’tan fazla    3-3.5                3’ten az

Asit                                    Yok                 Kontrollü        Kontrolsüz

Ensefalopati                       Yok                 Minimal           Koma

Beslenme durumu              Çok iyi            Iyi                   Kötü

 

A ve B grubu hastaların % 81’i, C grubundakilerin % 27’si 2 yıl yaşar. A grubu hastalarda ameliyat mortalitesi % 14.7 iken C grubunda % 58.3’tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir