Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

              c) Hemoroidal Anastomozlar: Bu anastomozlar V. mezenterika Inf. dallarının Kaval sistemle bağlantısını sağlar. Klinikte Hemoroidlerin oluşumuyla saptanır. (Sup. Rectal (Hemonoidal ven V. mez. Inf.’a boşalırken, inf. Rectal Ven V. Cava inf.’a boşalır).

 

 

             d) Karın duvarı anastomozları: Umblikal ve periumblikal venler aracılığıyla portal kan, superior ve inferior Vena Kava’ya akabilir. Periumlikal venlerin genişlemesi karında “Meduza başı” görünümüne yol açar. Cruveilhier-Baumgorten sendromunda KC atrofisi veya agenezisi vardır. Bunun nedeni umblikal venin doğumdan sonra açık kalması ve porto-sistemik sirkülasyonun oluşması nedeniyle KC’e gelen kan akımının az olmasındandır. Klinikte Umblikal ven genişlemesi görülür. Dinlemekle Thrill alınır.

             e) Retroperitoneal anastomozlar

 

             2) Porto-portal Anastomozlar: (Hepatopedal akım)

V. portanın dallarındaki veya kökündeki tıkanıklık bu anostomazlarla aşılmaya çalışılır. Bu anastomozların 3’ü önemlidir.

a) Dalak veninin arka gastrik ve sol gastrik ven yoluyla V. porta ile bağlantısı

b) Gastroepiploik ven yoluyla olan splenik-superior mezenterik anastomoz (Barkow arkı)

c) Pancreas venleri ile olan splenik-inf. Mez. Ven anastomozları

 

            Fizyopatoloji: Portal Hipertansiyonda sınır değer 14 cm H2O’dur.

              A- Presinüzoidal Ekstrahepatik obstrüksiyon:

             V. porta trombozu

a) Doğumsal V. porta atrezisi

b) Neonatal omfalit

c) Pileflebit

d) Hiperkoagulasyon durumları (Polisitemi, trombositoz, OKS)

e) Travma

f) Dıştan bası (Tümör, periportal lenf düğümleri)

           Splenik ven trombozu

a) Dıştan bası (pancreas tm, psödokist)

b) Travma

           B- Presinüzoidal İntrahepatik Obstrüksiyon

a- Konjenitol Hepatik fibroz

b- Hepatoportal skleroz

c- Myeloproliferatif hastalıklar

d- Sarkoidoz, Gaucher Hst.

e- Arsenik toxikasyonu

f- Primer Bilier Sinoz

g- Şistozomiasis

         C-Sinüzoidal Obstrüksyon

a- Siroz

b- Wilson Hastalığı

c- Toxik Hepatit

d- KC yağlanması

         D-Post sinüzoidal obstrüksiyon

          İntrahepatik

Jamaika’nın venooklüzif hastalığı

          Ekstrahepatik

a- Budd-Chiari sendromu

b- Konstriktif perikardit

c- KKY

 

Portal kan akımının artması sonucu oluşan portal HT (Yüksek akımlı Portal HT) nedenleri:

a) Arteryel-portal fistül

-Travmatik    -Konjenital

b) Splenik kan akımının artması

-Banti sendromu

-Masif splenomegali (Tropikal splenomegali, myeloid metaplazi)

 

            Tanı:

  a) Basınç ölçümleri: Pre ve postsinüzoidal hastalıkların birbirinden hemodinamik olarak ayrılması portal sistemin ve kapalı Hepatik Ven Basıncının (KHVB) ölçülmesi ile olur. Portal ven basıncı; splenoportografi sırasında yapılabildiği gibi, dalak pulpasından, umbilikal venden veya laparatomi sırasında portal ven dallarından, endoskopide varis içinden veya parkütan transhepatik portal ven dallarına girilerek ölçülebilir. KHVB ise brakial veya femoral venden girilerek yapılır.

  b) Radyoloji: ÖMD ve Endoskopi yapılır. Varisler saptanır.

  Splenoportografi: Portal sistemin görüntülenmesinde temel yöntemdir. Dalak içinde ölçülecek basınç (Splenomonometri) splenik ven tıkalı değilse portal sistemin tümünün içindeki basıncı yansıtır. Verilen opak madde dalak venini, vena portayı, kolloteralleri ve KC içi portal dalları gösterir. Intra ya da extrahepatik portal HT’un ayırıcı tanısına olanak verir. Dalak çıkarılmadan yapılan porto-caval şantların açık olup olmadığı anlaşılır. Dalak çıkarılarak yapılan şantların görüntülenmesinde superior mezenterik anjiografinin geç venöz dönemi (mezenteriko-portografi), umblikal ven yoluyla Umbliko-portografi, laparatomi de ileum venaları yoluyla ileo-portografi yapılarak patoloji saptanmaya çalışılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir