Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

Fibrolameller karsinom % 75 oranında sol lobda görülür.

Kc. tümörleri 4 ayrı şekilde yayılırlar:

1- Sentrifugal yayılım: Nodüler genişleme olur ve çevre Kc dokusuna baskı yapar.

2- Parasinüsoidal yayılım: Parasinüsoidler veya sinüzoidler arasından tümör çevre parankime doğru yayılır.

3- Venöz yayılım ile retrograt olarak ana portal vene ulaşır.

4- Uzak metastaz ise lenf karallarına veya vasküler sisteme invazyon sonucu ortaya çıkar.

              Klinik Belirti ve Bulgular: En sık görülen semptomlar kilo kaybı ve halsizliktir. Hastaların yarıdan çoğunda karın ağrısı vardır. Ağrı sıklıkla epigastrium ya da sağ üst kodrana lokalizedir. Sırta ve göğüse yayılabilir. Kan damarlarına invazyon sonucu % 8-10 hastada intraperitoneal kanama ve akut karın bulguları ortaya çıkabilir.

              Tanı Yöntemleri: Primer veya metastatik karaciğer karsinomunu gösteren ya da her ikisini ayırt etmeye yarayan bir lab. Yöntemi yoktur.

*En fazla anormal bulunan test BSP retansiyon testidir. Alkalon fosfataz da % 30-50 oranında yüksek bulunur. SGOT ve SGPT değerlerindeki yükselme nonspesifiktir ve KC tümörlerinin % 50’den daha azında yüksek bulunur.

*AFP tanı ve araştırılmada en yararlı testtir. Hepatosellüler karsinomada AFP % 30-75 oranında (+)’dır.

*Hepatasellüler karsinomlarda CEA seviyesinde de yükselme olabileceği bildirilmektedir ancak CEA daha çok metastatik KC tümörlerinde yükselmektedir.

*Hepotosellüler kanser ve hepatoblastomaların tanısında en güvenilir lab. Yöntemi AFP değerlerindeki yükselmedir.

*Karaciğer anjiosarkomlarında en önemli lab. Bulgusu trombositopenidir.

 

              Radyolojik Tetkikleri:

a- KC sintigrafisi: 2.5 cm’den büyük lezyonlar genellikle sintigrafi ile görülür. En sık kolloidle işaretlenmiş Tc99 kullanılır. Metastatik tümörler için % 30 yalancı (+), % 15 yalancı (-) sonuç verebilir.

b- Ultrasonografi: KC kitlelerinin tanısında kullanılan ucuz ve yan etkisi olmayan ve en sık kullanılan tanı aracıdır.

c- BT: Primer karaciğer tümörlerinden çok metastatik karaciğer tümörlerinin ve bunların multipl olup olmadığının anlaşılmasında kullanılır.

d- Anjiografi: Eninvaziv yöntemdir. 2 cm’den daha küçük hipervasküler yapıların değerlendirilmesinde BT’den daha faydalıdır. Ayrıca major hepatektomilerden önce arteriyel anatominin gösterilmesinde faydalıdır.

            İğne Biyopsisi: Iğne biyopsisi yapabilmek için koagülasyon bozukluğu olmamalı ve trombosit sayısı da normal olmalıdır. % 95 oranında hepatik kitlelerde doğru tanı konabilir.

 

             Tedavi:

             A. Hepatik rezeksiyon: Primer karaciğer karsinomunun tedavisi cerrahi rezeksiyondur.

KC’ın rejenerasyon kapasitesinin çok fazla olması ve küçük bir kısmının gereken fonksiyonu sağlayabilmesi nedeni ile KC’ın % 70-80’lik rezeksiyonu mümkündür. Ancak primer KC karsinomlarının geç belirti vermeleri ve ileri evrelerde yakalanmaları nedeni ile ancak % 5-20’si cerrahi rezeksiyon için uygundur.

 

              B. Kemoterapi: Kemoterapi, primer KC. Karsinomlarında küratif değildir. Hepatoblastomada adriamisin + sisplatin ile iyi sonuçlar alınmıştır.

Kemoterapide en sık kullanılan ajan 5 FU’dir.

Hepatik arter kateterizasyonu ile spesifik olarak bu yoldan kemoterapi verilebilir.

            C. Hepatik arter bağlanması: Pr. ve sekonder KC tümörlerinde tedavi de uygulanan bir yöntemdir. Hepatik arter embolizasyonu da yapılabilir.

            D. Radyoterapi: KC tümörlerinde yeri yoktur. Çok ağrılı ve lokal infiltrasyon gösteren tümörlerde palyatif amaçla 2000-3000 rad kullanılabilir.

            E. KC transplantasyonu: Uygulanabilir ancak transplantasyondan sonra verilen immünsuprerifler kanserin kontrol altında tutulmasını güçleştirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir