Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

                  Tedavi: Uygun antb. tedavisi + cerrahi ya da perkütan drenaj en uygun tedavi yöntemidir.

Kombine antb. tedavisi en uygun seçimdir. Ampisilin + metranidazol + aminoglikozid ya da ampisilin + anaerobik etkili sefalosporin kombinasyonları ya da aminoglikozid + klindamisin en sık kullanılan kombinasyonlardır.

KC abselerinin asıl tedavisini cerrahi drenaj oluşturur. Abse nedeninin safra yolu hastalıkları, divertikülit veya apendisit olduğu durumlarda cerrahi drenaj daha da öncelik kazanır. Laparatomi sırasında abse nedeni olabilecek intraabdominal sepsis kaynağının tesbit edilmesi şarttır. KC’de tespit edilen abseden iğne ile aspirasyon yapılarak uygun aerobik ve anaerobik kültürler alınmalıdır. Ayrıca amip yönünden de inceleme yapılmalıdır. Ameliyat sırasında abse içi lokülasyonlar açılmalı ve abse duvarından biyopsi alınmalıdır. Pyojenik absenin safra yollarından kaynaklandığı durumlarda koledok drenajı (T tüp) uygulanmalıdır.

USG ya da CT rehberliğinde drenaj lokalizasyonu uygun abselerde uygulanabilir. Multipl abselerde ve karın içinde başka patolojilerin varlığında yapılmamalıdır. Katater yerleştirilmesi gerekebilir. (Perkütan drenaj).

 

                AMEBİK KARACİĞER ABSESİ

E. histolitika sonucu gelişir. Intestinal mukozanın invazyonu sonrası, parazit portal kan akımı ile karaciğere ulaşır. Daha çok sağ lob kubbesine yerleşirler.

                Klinik Bulgular: Ateş, karın ağrısı, diare, bulantı, kusma, halsizlik ve kilo kaybı vardır. Erkeklerde 3-10 misli daha fazla görülür.

               Lab. Bulguları: Hastaların büyük bir kısmında normokrom normositer ya da mikrositer anemi gelişir. Lökositoz ve yüksek sedimentasyon hızı vardır. KC fonks. Testlerinde ALP  ve serum alb  bulunur.

Pa akc grafisinde sağ diyafragmada yükselme ve plevral effüzyon saptanabilir. USG,CT ve MR ile tanı kesinleştirilir.

Pyojenik abse ile ayırıcı tanı serolojik testler ile yapılır. Indirekt hemogl. testi ve geldifüzyon presipitin testi en duyarlı ve özgül olanlarıdır. Ameloik koliti olanların % 85-95’inde bu testler (+) bulunur.

Ig G ve Ig M seviyeleri yüksek bulunur.

               Tedavi: Metranidazol 750 mg x 3/gün 10 gün süre ile kullanılır. Emetin ya da klorokin de kullanılabilir. Medikal tedaviye yanıt vermeyenlerde, perikarda açılma riski olanlarda, sol KC lobundaki abselerde ve gebelerde perkütan drenaj tercih edilmelidir.

 

                  KARACİĞER TÜMÖRLERİ

 

Karaciğer tümörleri 3 grupta incelenir:

I. Primer malign tümörler

A. Primer epitelial karsinoma

*Hepatosellüler karsinoma

*Kolanjiokarsinoma

*Hepatoblastoma

B. Mezenkimal tümörler

*Mikst tümörler, rabdomyosartona, anjiosarkoma

II. Metastatik (sekonder) malign tümörler

III. Benign tümörler

 

KC’in en sık görülen tümörü metastatik tümörleridir. Primer malign tümörlerin    de    % 80-90’ı hepatosellüler karsinomadır.

 

                    Primer Malign Tümörler:

2 yaştan önce ve 50-60 yaşlarında iki tane pik yapar.

Etiyolojik faktörler:

-Aspergillus flavus’dan çıkan aflatoksin

-Kwashiorkor

-Siroz (Malnütrisyon ve alkolizme sekonder gelişen Laennec sirozu en fazla sorumlu tutulan siroz tipidir.)

-Hemakromotozis

-Klonorşis sinensis enferstasyonu, kolanjiokorsinom gelişmesine         yardımcı olur.

-Hepatit B

-Torotrast, vinil klorür ve arsenik.

                 Patoloji: karsinoma en sık görülen tiptir. Kolonjiokarsinom ise safra yolu epitelinden kaynaklanır ve ikinci sırada yer alır.

Hepatosellüler karsinoma makroskobik olarak nodüler, masif ve diffüz olabilir. Sağ lobda daha sık görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir